Opłaty sądowe w sprawach rodzinnych

Wysokość opłat sądowych została określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.). Aktualny tekst ustawy można znaleźć na tej "sejmowej" stronie (tekst ujednolicony).

 

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego kształtują się następująco:

1. rozwód – 600 zł.

2. separacja – 600 zł.

3. separacja na zgodny wniosek małżonków – 100 zł. (wniosku tego nie mogą złożyć małżonkowie posiadający wspólne małoletnie dzieci)

4. ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 200 zł.

5. unieważnienie małżeństwa – 200 zł.

6. rozwiązanie przysposobienia – 200 zł.

7. zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa – 200 zł.

8. unieważnienie uznania dziecka – 200 zł.

9. ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – 200 zł.

10. zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego – 100 zł.

11. zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej – 100 zł.

12. zniesienie separacji – 100 zł.

13. zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – 100 zł.

14. zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego – 100 zł.

15. wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – 1.000 zł. Ale jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego zawiera zgodny projekt podziału tego majątku – 300 zł.

16. w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a przy apelacji - wartości przedmiotu zaskarżenia:
* do 2.000 złotych - 30 złotych;
* ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
* ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
* ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

17. w sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.
Opłata stosunkowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Opłatę tę zaokrągla się w górę licząc do pełnej złotówki.