Pisma o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Poniżej prezentujemy wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz przykładowy pozew w fikcyjnej sprawie.

 

- WZÓR POZWU O USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ MIĘDZY MAŁŻONKAMI -

 

 ..............................., dnia ...................... r. 
(miejscowość)                                    

 Sąd Rejonowy w ..........................*

 

Powód/-ka:    ......................................... PESEL: ...............................
                              (imię i nazwisko)

zam. ....................................................................................................
                                   (adres zamieszkania)

Pozwany/-a:  ................................. zam. ..........................................
                           (imię i nazwisko)                 (adres zamieszkania)

 

POZEW O USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ
MIĘDZY MAŁŻONKAMI

Wnoszę o:
1) ustanowienie z dniem .................... rozdzielności majątkowej powoda/-ki .................. i pozwanego/-nej ....................; wspólność ustawowa wynika z zawartego przez nich w dniu ...................... r. małżeństwa, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ............................, nr aktu małżeństwa ............................;
2) zasądzenie od pozwanego/-nej na rzecz powoda/-ki kosztów procesu według norm przepisanych.

Ponadto wnoszę o:

1) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda/-ki;
2) wezwanie na rozprawę świadków:
a. .............................................................................
     (imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka)

b. .............................................................................
     (imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka)

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy napisać kiedy strony zawarły związek małżeński, podając jako dowód odpis aktu małżeństwa. Jeśli strony posiadają małoletnie dzieci, również należy to zaznaczyć. Następnie należy napisać z jakiego powodu sąd ma ustanowić rozdzielność małżeńską i uzasadnić (ustanowienie rozdzielności może nastąpić tylko z ważnych powodów). Jeśli wnioskujemy o wezwanie na rozprawę świadków, należy o tym napisać w uzasadnieniu wskazując na jakie okoliczności świadkowie mają być przesłuchiwani.

                                                                                                       .............................................
(czytelny podpis)        

Załączniki:

1. odpis pozwu dla drugiej strony,
2. odpis aktu małżeństwa.

* Pozew składa się do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego.