Pisma w sprawach o alimenty

 

- PRZYKŁADOWY POZEW O ALIMENTY -

Wrocław, dnia 09 lipca 2013 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Podwale 30
50-040 Wrocław

 

 

Powód: małoletni Jakub Kowalski, PESEL: 12345678901
zastąpiony przez matkę Julię Nowak, PESEL: 12345678902
oboje zam. ul. Nowa 123/45, 11-222 Wrocław

Pozwany: Jan Kowalski, zam. ul. Stara 123/45, 22-333 Warszawa

 

Wartość przedmiotu sporu: 9.600 zł. (wartość alimentów za okres 12 miesięcy)

 

POZEW O ALIMENTY

W imieniu małoletniego powoda wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz małoletniego Jakuba Kowalskiego tytułem alimentów kwoty 800 zł miesięcznie, płatnej do rąk lub na rachunek bankowy matki małoletniego - Julii Nowak; płatnej do 5-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
2) zobowiązanie pozwanego przez czas trwania procesu do ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania dziecka w kwocie 800 zł. miesięcznie i przekazywania ich matce małoletniego powoda do 5 dnia każdego miesiąca,
3) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;
4) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;
5) zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

 Uzasadnienie

Pozwany i matka powoda żyli w nieformalnym związku mieszkając razem i prowadząc wspólne gospodarstwo domowe przez 8 lat. Ze związku tego 30 lipca 2009 roku urodził się syn Jakub Kowalski.

dowód: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka

Od dnia 1 października 2012 roku pozwany rozpoczął pracę w Warszawie i przeprowadził się tam. Praca miała być wykonywana do 3 marca 2013 r. i po tym terminie pozwany miał wrócić do Wrocławia. 27 lutego b.r. pozwany poinformował matkę powoda, że przedłużył umowę o pracę na czas nieokreślony i że ma zamiar na stałe zostać w Warszawie. 15 marca b.r. pozwany poinformował matkę powoda, że w Warszawie związał się z inną kobietą i nie chce zamieszkać ponownie z powodem i jego matką. Jednocześnie zapewnił, że zależy mu na dobru małoletniego powoda i będzie przesyłał jego matce po 800 zł. do 5 dnia każdego miesiąca na pokrycie części kosztów jego utrzymania.

Do maja pozwany w umówionym terminie przesyłał ww. kwotę. Od czerwca przestał jednak przesyłać jakiekolwiek pieniądze na utrzymanie dziecka, lekceważąc prośby matki powoda i stwierdzając, że da ona radę sama utrzymać powoda, bo on musi zapłacić za drogą wycieczkę zagraniczną, na którą się wybiera w czasie urlopu.

dowód: wydruk z rachunku bankowego matki małoletniego powoda

Matka powoda z powodem mieszkają sami, w mieszkaniu które matka powoda odziedziczyła po babce. Matka powoda pracuje w „ABCDEF” Spółce z o.o. z/s we Wrocławiu na stanowisku samodzielny specjalista ds. kadr osiągając miesięczny dochód w wysokości 4.350 zł. brutto.

dowód: zaświadczenie o wynagrodzeniu

Jest to jej jedyne źródło dochodu.

Na opłaty związane z mieszkaniem przeznacza około 600 zł miesięcznie.

Na ubranie, jedzenie i inne potrzeby małoletniego powoda wydaje miesięcznie około 600 zł.

Powód uczęszcza do prywatnego przedszkola (w państwowym przedszkolu nie było wolnych miejsc, przedszkole to wybrał dziecku pozwany), za które opłata miesięczna wynosi 1.000 zł. Ze względu na dobro dziecka (dziecko przyzwyczaiło się już do opiekunek i nawiązało przyjaźnie z dziećmi) matka powoda chciałaby, aby nadal uczęszczał do tego przedszkola.

Pozwany pracuje jako programista w „FGHJKL” S.A., a jego miesięczny dochód – według wiedzy matki powoda - to 8.000 zł. brutto. Pozwany mieszka w mieszkaniu swojej konkubiny, nie ponosi zatem kosztów najmu mieszkania, a jedynie wspólnie z konkubiną – koszty jego utrzymania. Nie ma nikogo innego na swoim utrzymaniu. Nie posiada żadnych pożyczek ani kredytów, o których wiedziałaby matka powoda. Pozwany będzie zatem w stanie ponosić koszty utrzymania dziecka w dochodzonej w imieniu powoda kwocie, bez uszczerbku dla swoich innych zobowiązań i kosztów utrzymania.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.

                                                                                                                 

Julia Nowak

 

Załączniki:

1) pozew i załączniki w 2 egzemplarzach,
2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
3) wydruk z rachunku bankowego matki małoletniego powoda,
4) zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę matki powoda.