Pisma w sprawach o podział majątku wspólnego

Poniżej prezentujemy przykładowy fikcyjny wniosek w sprawie o podział majątku wspólnego.

Sporządzając taki wniosek należy dokładnie określić rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego, które sąd ma podzielić, przedstawić dowody własności tych rzeczy (przynajmniej tych najbardziej wartościowych), a także określić ich wartość (przedstawić wycenę albo inny sposób, w jaki wnioskodawca przyjął wartość przedmiotów).
Wniosek musi zawierać projekt podziału. Opłata sądowa jest w innej wysokości w zależności od tego czy podział jest zgodny czy też nie.

- PRZYKŁADOWY WNIOSEK O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO -

 

Wrocław, dnia 12 września 2013 r.

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu
III Wydział Cywilny
Wrocław

 

Wnioskodawca: Jakub Kowalski, PESEL: 12345678901
zam. ul. Nowa 123456/45, 11-222 Wrocław

Uczestniczka postępowania: Janina Nowak,
zam. ul. Stara 123/45, 22-333 Wrocław

Wartość przedmiotu sporu: 629.000 zł

Wniosek
o podział majątku wspólnego

Wnoszę o:

1) ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy i uczestniczki postępowania wchodzą następujące składniki majątkowe:
a) lokal mieszkalny, położony we Wrocławiu przy ul. Starej 123/45, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 78 m2 wraz z przynależną komórką lokatorską oraz miejscem postojowym na parkingu podziemnym o łącznej wartości 410.000 zł,
b) samochód marki Toyota, o numerze rejestracyjnym DW 123R, o wartości 55.000 zł;
c) 2 laptopy marki Sony o wartości 2.500 zł każdy – łącznie 5.000 zł,
d) 2 telewizory wraz z zestawem kina domowego Denon o wartości 14.000 zł.
e) sprzęt audio (wieża Denon wraz z zestawem głośników) o wartości 7.000 zł.
f) wyposażenie mieszkania tj. meble pokojowe, kuchenne, łazienkowe, zestaw wypoczynkowy, sprzęty AGD o łącznej wartości 22.000 zł,
g) sprzęt sportowy: 2 rowery, 2 komplety sprzętu narciarskiego, atlas do ćwiczeń, sprzęt do windsurfingu o łącznej wartości 15.000 zł.,
h) 5 obrazów autorstwa ................................... o łącznej wartości 30.000 zł.,
i) oszczędności w kwocie 71.000 zł, zdeponowane na rachunku bankowym w PKO BP S.A. o numerze 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100;
2) dokonanie podziału majątku wspólnego wymienionego w pkt 1 poprzez przyznanie:
a) na własność wnioskodawcy przedmiotów wymienionych w pkt 1 lit. b, lit. c – jednego laptopa, lit. d, lit. e, lit. g – przy czym wnioskuję o własność jednego z rowerów i jednego sprzętu narciarskiego oraz pozostałych przedmiotów wymienionych w tej lit., lit. h, lit. i,
b) na własność uczestniczki przedmiotów wymienionych w pkt 1 lit. a, lit. c – jednego laptopa, lit. f, lit. g – własność jednego z rowerów i jednego sprzętu narciarskiego;
3) zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy dopłaty w kwocie 50.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wydania orzeczenia, tytułem wyrównania udziału w majątku wspólnym;
4) dopuszczenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tam przytoczone;
5) zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wyrokiem z dnia 1 sierpnia 2013 r., o sygnaturze III SO 123456/13, orzekł rozwód małżeństwa zawartego pomiędzy wnioskodawcą i uczestniczką.

dowód: odpis wyroku rozwodowego

Przed zawarciem małżeństwa ani w trakcie jego trwania strony nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej; w trakcie trwającego 11 lat małżeństwa obowiązywała ustawowa wspólność majątkowa.

Na dzień ustania małżeństwa w skład majątku wspólnego wchodziły przedmioty wymienione w pkt 1 lit. a-i. Pozostałymi składnikami majątku wspólnego (niewielkiej wartości, nabywanymi dla jednej ze stron) strony zgodnie się podzieliły, pozostawiając do sądowego podziału składniki majątku wymienione we wniosku.

Wartość nieruchomości wymienionej w pkt. 1 lit. a, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 1234567/8, została określona przez rzeczoznawcę majątkowego p. Jana Rzeczoznawcę w wycenie uwzględniającej aktualną wartość rynkową tej nieruchomości.

dowód: opinia rzeczoznawcy sporządzona na dzień 2 września 2013 r., akt notarialny nabycia nieruchomości

Wartość samochodu wymienionego w pkt 1 lit. b została określona na podstawie cen rynkowych samochodów tej marki dla określonego modelu oraz rocznika przyjętej przez ubezpieczyciela w tabeli wartości pojazdów obowiązującej na dzień 23 sierpnia 2013 r. (dzień przedłużenia umowy ubezpieczenia AC).

dowód: wycena ubezpieczyciela, umowa nabycia samochodu potwierdzająca jego własność

Wartość przedmiotów określonych w pkt 1 lit. c-g wnioskodawca określił na podstawie cen sprzedaży przedmiotów tego rodzaju i roczników z uwzględnieniem ich marek na popularnych serwisach aukcyjnych

dowód: wydruki sprzedaży

Wartość obrazów określonych w pkt. 1 lit. h została wyceniona w ten sposób, że wartość 3 z nich autorstwa …. została określona przez galerię ….., w której obrazy zostały nabyte, natomiast pozostałe dwa były kupione w Krakowie przy Bramie Floriańskiej i za ich wartość wnioskodawca przyjął cenę zakupu.

dowód: mail od pracownika galerii

Wartość wspólnych oszczędności wynika z rachunku bankowego.

dowód: wydruk z rachunku bankowego

Wnioskodawca proponuje podział wspólnego majątku w sposób wskazany we wniosku. Ponieważ w lokalu zamieszkuje obecnie uczestniczka postępowania wraz z małoletnim synem stron, wnioskodawca wnioskuje za przyznaniem nieruchomości wraz z umeblowaniem uczestniczce. Jednocześnie z uwagi na to, że to ona będzie sprawowała przede wszystkim opiekę nad małoletnim synem, wnioskodawca składa wniosek o wyrównanie udziału w majątku wspólnym jedynie na kwotę 50.000 zł.

Zaproponowany podział pozostałych przedmiotów wynika z tego, kto tymi przedmiotami faktycznie dysponował, z przeznaczeniem dla kogo były kupowane, a w zakresie przedmiotów określonych w pkt 1 lit. b, lit. h oraz lit. i – którymi strony łącznie dysponowały, zaproponowany podział wynika z wartości innych składników majątku, które mają zostać przyznane uczestniczce.

W tym stanie rzeczy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

 

Jakub Kowalski

Załączniki:

1) odpis wniosku dla uczestniczki postępowania,
2) odpis wyroku rozwodowego w 2 egzemplarzach,
3) opinia rzeczoznawcy w 2 egzemplarzach,
4) akt notarialny nabycia nieruchomości w 2 egzemplarzach,
5) wycena samochodu przyjęta przez ubezpieczyciela w 2 egzemplarzach,
6) umowa nabycia samochodu potwierdzająca jego własność w 2 egzemplarzach,
7) wydruki sprzedaży przedmiotów w 2 egzemplarzach,
8) wydruk maila od pracownika galerii w 2 egzemplarzach,
9) wydruk z rachunku bankowego w 2 egzemplarzach.

 

Jeśli nie czujecie się Państwo na siłach, aby samodzielnie poprowadzić sprawę, sugerujemy skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika procesowego, który przeanalizuje z Wami sytuację i doradzi jakie kroki należy podjąć.

adwokat podział majątku