Pisma w sprawach o ubezwłasnowolnienie

Pierwszym pismem w sprawie o ubezwłasnowolnienie jest wniosek (nie pozew), który musi spełniać warunki przewidziane dla pism procesowych. Poniżej prezentujemy wzór takiego wniosku. Kolejne pisma są uzależnione od konkretnej sytuacji oraz wezwań sądu. Postępowanie w sprawie ubezwłasnowolnienia prowadzą sądy okręgowe.

 

- WZÓR WNIOSKU O UBEZWŁASNOWOLNIENIE -

   ..............................., dnia ...................... r. 
(miejscowość)                                    

  Sąd Okręgowy w ..........................

Wnioskodawca: .......................................... PESEL: ..................................
                                   (imię i nazwisko) 

zam. ............................................................................................................
                                       (adres zamieszkania)

Uczestnik: .........................................  zam. ..............................................
                        (imię i nazwisko)                   (adres zamieszkania/pobytu)

 

WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE
CAŁKOWITE* / CZĘŚCIOWE*

Wnoszę o ubezwłasnowolnienie całkowite* / częściowe* ................................................ zam. ......................... z powodu ................................... (należy krótko opisać powód) oraz o ustanowienie opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie ......................................... *

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy przytoczyć wszystkie okoliczności, z powodu których wnioskodawca domaga się ubezwłasnowolnienia i dowody na potwierdzenie przytoczonych faktów. Należy podać stan cywilny uczestnika postępowania (jest to konieczne do ustanowienia opiekuna). Ponadto zamieszcza się informację czy badanie i wysłuchanie uczestnika postępowania może być przeprowadzone w sądzie czy raczej powinno się odbyć w miejscu jego zamieszkania/ pobytu (z uwagi na stan zdrowia uczestnika).

Wnioskodawcą może być: małżonek uczestnika, krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki) i rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy lub Prokurator Okręgowy. Inne osoby mogą wnieść wniosek do Prokuratury Okręgowej. Należy pamiętać, że wnioskodawca poza opłatą sądową będzie musiał opłacić również koszt opinii medycznych sporządzonych na polecenie sądu.

 

         .............................................
(czytelny podpis)

Załączniki:

1. odpis wniosku i wszystkich dokumentów w 3 egzemplarzach (czyli łącznie 4 egzemplarze),
2. odpis skrócony aktu małżeństwa lub aktu urodzenia, akt zgonu małżonki/-a uczestnika w przypadku, gdy małżonek/-ka uczestnika postępowania zmarł/-a,
3. zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia psychicznego uczestnika postępowania lub zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej

* Należy określić rodzaj orzeczenia, które ma wydać sąd.