Pisma w sprawach o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Poniżej prezentujemy wzór pozwu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz przykładowy pozew w fikcyjnej sprawie.

 

- WZÓR POZWU O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI UZNANIA OJCOSTWA -

 

 ..............................., dnia ...................... r. 
(miejscowość)                                    

 

Sąd Rejonowy w ..........................*

 

Powód(-ka):  ........................................................ PESEL: ............................
                       (imię i nazwisko ojca/matki dziecka)

zam. ................................................................................................................
                                          (adres zamieszkania)

 

Pozwani:        
1. małoletni(-a) ........................................ zam. .............................................
                               (imię i nazwisko)                     (adres zamieszkania)

2. ....................................................... zam. ...................................................
   (imię i nazwisko matki/ojca dziecka)                 (adres zamieszkania)

 

POZEW O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI UZNANIA OJCOSTWA

Wnoszę o:

1) ustalenie, że pozwany małoletni(-a) ............................... urodzony(-a) dnia ............. r. w .................., syn (córka) pozwanej (powódki – jeśli pozew wnosi matka) ........................., którego akt urodzenia o numerze ................. został sporządzony w USC w ........................., nie jest synem (córką) powoda (pozwanego – jeśli powództwo wytacza matka dziecka) ................................, ur. dnia ........................... r. w ................................
2) o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Ponadto wnoszę o:

3) wezwanie na rozprawę w charakterze świadków:
a) ........................................ zam. ..................................................
b) ........................................ zam. ..................................................

 

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy napisać kiedy się dziecko urodziło, wskazując jako dowód jego akt urodzenia; należy również napisać, kiedy powód dowiedział się, że to nie on jest ojcem dziecka – jest to istotne z uwagi na zachowanie terminu do wniesienia pozwu: 6 miesięcy od kiedy dowiedział się, że nie jest ojcem dziecka, ale jeśli dziecko zostało uznane przed jego narodzinami, 6-miesięczny termin nie może rozpocząć się przed jego narodzeniem.

Te same zasady co do terminu stosuje się, jeśli to matka chce wystąpić z pozwem.

Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli mężczyzna, który je uznał nie jest jego ojcem. Dziecko może wystąpić z pozwem w ciągu 3 lat od osiągnięcia pełnoletności.

Twierdząc, że ojciec dziecka faktycznie nim nie jest, należy wskazać fakty oraz dowody na ich poparcie. W tym celu można powołać świadków, przytoczyć dowody z badania DNA, itp.

Powództwo wytacza się przeciwko pozostałym „zainteresowanym” tzn.:
- mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza powództwo przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje, tylko przeciwko dziecku;
- matka wytacza powództwo przeciwko dziecku i mężczyźnie, który uznał ojcostwo, a jeżeli mężczyzna ten nie żyje, tylko przeciwko dziecku;
- dziecko wytacza powództwo przeciwko mężczyźnie, który uznał ojcostwo i przeciwko matce, a gdy matka nie żyje, tylko przeciwko temu mężczyźnie. Jeśli natomiast mężczyzna ten nie żyje, powództwo wytacza przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

 

.............................................
(czytelny podpis)           

Załączniki:

1) pozew i załączniki w 3 egzemplarzach,
2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

* Pozew składa się do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego.