Pisma w sprawach o ustalenie ojcostwa i alimenty

Poniżej prezentujemy wzór pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty oraz przykładowy pozew w fikcyjnej sprawie.

 

- WZÓR POZWU O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I INNE ROSZCZENIA -

 

 ..............................., dnia ...................... r. 
(miejscowość)                                    

Sąd Rejonowy w ..........................*

Powodowie:  
1.
małoletni(-a) ...................................... PESEL: .......................................
                             (imię i nazwisko)                        

zastępowany przez matkę,

2. ...................................................... PESEL: ............................................
       (imię i nazwisko matki dziecka)

 oboje zam. .................................................................................................
                                   (adres zamieszkania)

Pozwany:  ............................................... zam. ........................................
                  (imię i nazwisko ojca dziecka)           (adres zamieszkania)

 

Wartość przedmiotu sporu: ....... zł (należy podać roczną wartość alimentów mnożąc ich miesięczną wartość przez 12 miesięcy oraz koszty wyprawki o jakie się wnioskuje)

 

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA,
ALIMENTY I INNE ROSZCZENIA

 

Działając w imieniu własnym i małoletniego(-ej) ......................... wnoszę o:

1) ustalenie, że pozwany .................... ur. ....................... r., zam. ...................... jest ojcem małoletniego(-ej) ................. ur. dnia ................ r. w ....................., którego(-ej) akt urodzenia o numerze ................ został sporządzony w USC w ..............;
2) nadanie/nie nadanie dziecku nazwiska pozwanego;
3) orzeczenie, że pozwanemu będzie/nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad małoletnim(-ą) .......................;
4) zasądzenie od pozwanego .......................... na rzecz małoletniego(-j) .................... tytułem alimentów kwoty .......... zł miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletniego(-j) .......................... do ...-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
5) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki ......................... kwoty .................. zł. tytułem wyprawki;
6) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu;
7) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w zakresie postanowienia o alimentach oraz wyprawce.

Ponadto wnoszę o:

8) wezwanie na rozprawę w charakterze świadków:
a) ...................................... zam. .........................................
b) ...................................... zam. .........................................

 

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy:
- podać fakty i dowody potwierdzające, że pozwany jest ojcem dziecka; można np. wskazać świadków, którzy potwierdzą związek powódki z pozwanym, wspólne zamieszkiwanie, itp.;
- napisać czy w czasie kiedy dziecko zostało poczęte matka utrzymywała intymne kontakty z innymi mężczyznami;
- napisać kiedy dziecko urodziło się, wskazując jako dowód jego akt urodzenia;
- jeśli ojcu dziecka nie ma być przyznana władza rodzicielska, wskazać jakie zachowanie pozwanego uzasadnia taki wniosek (np. brak zainteresowania dzieckiem, opuszczenie matki w momencie gdy dowiedział się o ciąży, nieodpowiedzialne zachowanie, itp.),
- wskazać z czego wynika żądana kwota alimentów. Co do zasady wysokość alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego (należy uwzględnić wydatki wynikające z wieku dziecka, np. opłaty za żłobek, opiekunkę, wydatki na odzież, wyżywienie, leczenie wynikające ze stanu zdrowia dziecka itp.) oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego (osiąganych dochodów, poziomu życia, wykształcenia, wieku). Trzeba wymienić składniki kosztów utrzymania dziecka i podsumowując określić koszt jego miesięcznego utrzymania (kwotowo). Należy opisać sytuację rodzinną każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu) i zarobkową (czy pracują, gdzie, jaki zawód wykonują, miejsce pracy, wysokość wynagrodzenia miesięcznego, inne dochody i informacje, które mogą mieć wpływ na wysokość alimentów),
- występując z wnioskiem o wyprawkę (koszt zakupu wózka, łóżeczka, mebli dziecinnych, itp.) należy opisać poniesione wydatki (np. w formie zestawienia) i załączyć rachunki.

                                                                    .............................................
(czytelny podpis)           

Załączniki:

1) pozew i załączniki w 2 egzemplarzach,
2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
3) w przypadku dochodzenia wyprawki - rachunki za poniesione wydatki.

* Pozew składa się do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego.