Pisma w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa

Poniżej prezentujemy wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa oraz przykładowy pozew w fikcyjnej sprawie.

 

- WZÓR POZWU O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I INNE ROSZCZENIA -

 

 ..............................., dnia ...................... r. 
(miejscowość)                                    

 Sąd Rejonowy w ..........................*

 

Powód(-ka):  ...................................................... PESEL: .................................
                      (imię i nazwisko matki/ojca dziecka)

zam. ...................................................................................................................
                                               (adres zamieszkania)

Pozwani:        
1. małoletni(-a) ..................................... zam. ...................................................
                             (imię i nazwisko)                        (adres zamieszkania)

2. ....................................................... zam. ......................................................
   (imię i nazwisko matki/ojca dziecka)                    (adres zamieszkania)

 

POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Wnoszę o:

1) ustalenie, że pozwany małoletni(-a) ........................ urodzony(-a) dnia ............ r. w ......................, syn (córka) pozwanej (powódki – jeśli pozew wnosi matka) .........................., którego akt urodzenia o numerze .......... został sporządzony w USC w ........................, nie jest synem (córką) powoda (pozwanego – jeśli powództwo wytacza matka dziecka) ................. ur. dnia ........................... r. w ...........................,
2) o zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Ponadto wnoszę o:

3) wezwanie na rozprawę w charakterze świadków:
a) ................................................. zam. ............................................
b) ................................................. zam. ............................................

 

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy napisać kiedy się dziecko urodziło, wskazując jako dowód jego akt urodzenia; jeśli pozew składa mąż matki dziecka, powinien napisać kiedy dowiedział się o urodzeniu dziecka ze względu na termin, w jakim może wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa (matka może wnieść pozew w terminie 6 miesięcy od urodzenia dziecka, natomiast jej mąż w terminie 6 miesięcy od kiedy dowiedział się o urodzeniu dziecka). Należy również napisać jaki stosunek łączy powoda z matką małoletniego(-j) – czy są nadal małżonkami czy też nie.

Twierdząc, że mąż matki nie jest ojcem jej dziecka (czyli zaprzeczając domniemaniu ojcostwa), należy wskazać fakty oraz dowody na ich poparcie. W tym celu można powołać świadków, którzy potwierdzą np. że mąż matki w czasie kiedy dziecko zostało poczęte przebywał poza granicami kraju, że małżonkowie od dłuższego czasu nie mieszkają razem i nie utrzymują kontaktów fizycznych, itp. Można również przytoczyć dowody z badania DNA.

.............................................
(czytelny podpis)         

Załączniki:

1) pozew i załączniki w 3 egzemplarzach,
2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
3) odpis skrócony aktu małżeństwa.

* Pozew składa się do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego.