Umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

Umowa najmu okazjonalnego ma na celu ułatwienie właścicielowi dysponowania najmowanym lokalem.

Kto i na jakich warunkach może zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

* Umowę może zawrzeć właściciel lokalu, będący osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.
* Umowa musi być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
* Umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
* Do umowy należy załączyć w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w pisemnym żądaniu opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela; wynagrodzenie notariusza za sporządzenie tego oświadczenia wynosi maksymalnie 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (czyli eksmisji);
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku utraty możliwości zamieszkania w tym lokalu, najemca powinien przedstawić nowe oświadczenia (o możliwości zamieszkania w innym lokalu) w ciągu 21 dni. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem co najmniej 7-dniowego terminu.

Kaucja

Wynajmujący może uzależnić zawarcie umowy od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów eksmisji. Kaucja nie może przekraczać 6-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. Kaucja podlega zwrotowi (w wysokości zwaloryzowanej) w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela.

Zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego

Właściciel lokalu – jeśli chce, aby dotyczyły go wszystkie przepisy dotyczące najmu okazjonalnego – musi zgłosić zawarcie tej umowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Co więcej, na żądanie najemcy, właściciel ma obowiązek przedstawić mu potwierdzenie tego zgłoszenia.
W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia, „sankcją” jest nie stosowanie przepisów art. 19c i 19d ustawy o ochronie (dotyczących opłat pobieranych przez właściciela i zasad zmiany ich wysokości oraz zasad opróżniania lokalu).
Od tego zgłoszenia jest również uzależnione nie stosowanie do najmu okazjonalnego pozostałych przepisów ustawy – dotyczących najmu lokali mieszkalnych (omówionego w zakładce powyżej), poza przepisami wymienionymi w art. 19d, które mają zastosowanie do najmu okazjonalnego (są to przepisy dotyczące zwrotu kaucji; sytuacji, w których właściciel może wejść do lokalu; terminów wypowiedzenia w określonych sytuacjach, uprawnienia innych lokatorów i właścicieli do żądania rozwiązania najmu przez sąd; opróżnienia lokalu i odszkodowania za bezumowne korzystanie).

Czynsz

Z tytułu najmu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela (czyli opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych), chyba że umowa stanowi inaczej (np. zobowiązuje lokatora do zawarcia indywidualnych umów na dostawy mediów).
Właściciel może podwyższyć czynsz zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Rozwiązanie umowy najmu i opróżnienie lokalu

* Umowa najmu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia.
* Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza mu pisemne żądanie opróżnienia lokalu, opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem. Żądanie to musi zawierać w szczególności:
1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
2) wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
* Jeśli najemca nie opróżni lokalu w tym terminie, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu – oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji.
Do wniosku do sądu załącza się: żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą; dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, który ma zostać opróżniony; potwierdzenie zgłoszenia najmu naczelnikowi urzędu skarbowego.
* Do najmu okazjonalnego nie obowiązuje okres ochronny zabraniający eksmisji od 1 listopada do 31 marca. Eksmisję z lokalu wynajmowanego okazjonalnie można przeprowadzić nawet w stosunku do kobiet w ciąży, nieletnich, niepełnosprawnych i obłożnie chorych (do lokalu podanego w oświadczeniu).

Wzór umowy najmu okazjonalnego znajduje się w tej zakładce.