Wzór umowy najmu lokalu użytkowego

Omówienie kodeksowej regulacji umowy najmu znajduje się w zakładce umowa najmu rzeczy w tym najmu lokali niemieszkalnych.

- WZÓR  -

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Zawarta dnia ................... r. (data) w ................................. (miejscowość)

pomiędzy:

.............................................. (imię i nazwisko lub nazwa Wynajmującego)

zam./z siedzibą w ........................................................................... (adres)

reprezentowany przez ..................... (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ............ (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Wynajmującym

a

......................................................... (imię i nazwisko lub nazwa Najemcy)

zam./z siedzibą w ........................................................................... (adres)

reprezentowany przez ..............................................................

NIP ....................., KRS: ............................ (jeśli został nadany)

zwany dalej: Najemcą

§ 1

1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo własności lokalu użytkowego znajdującego się pod adresem .........................., o łącznej powierzchni ............ m², zwanego dalej Lokalem. Dla Lokalu Sąd Rejonowy w .............. prowadzi księgę wieczystą o numerze .......................
2. Wynajmujący oświadcza, że Lokal jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy.

§ 2

1. W dniu zawarcia umowy, Wynajmujący oddaje Najemcy Lokal do używania, wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem, z przeznaczeniem na biuro. Plan Lokalu stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2. Szczegółowy opis stanu technicznego Lokalu, wykaz wyposażenia wraz z opisem jego stanu technicznego i dokumentacją zdjęciową oraz informacja o zastrzeżeniach Najemcy, stanowi załącznik nr 2 do Umowy (protokół odbioru Lokalu).

§ 3

1. Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu za wynajem Lokalu na kwotę ............... zł (słownie: ............... złotych) netto. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. (w przypadku, gdy Wynajmującym jest przedsiębiorca; w przeciwnym wypadku należy określić czynsz w stawce brutto)
2. Czynsz najmu płatny jest z góry do ..... dnia każdego miesiąca na rachunek Wynajmującego w .................... o numerze ....................., na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego do dnia ... każdego miesiąca i przesłanej Najemcy w formie elektronicznej na adres: ..................... (w przypadku, gdy Wynajmującym jest przedsiębiorca)
3. Czynsz najmu, określony w ust.1 obejmuje*/nie obejmuje* opłat eksploatacyjnych za Lokal: za dostawę wody i odbiór ścieków, za dostawę energię, wywóz nieczystości, dostawę ciepła, gazu, korzystanie z Internetu i linii telefonicznej oraz opłat i wydatków na nieruchomość wspólną, które Najemca będzie płacił w wysokości wynikającej z faktur lub rachunków przesłanych przez dostawców tychże usług.*( jeśli czynsz nie obejmuje tych opłat)
4. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieopłacenia przez Najemcę w odpowiedniej wysokości lub terminie opłat eksploatacyjnych określonych w ust. 3.*/ Wynajmujący odpowiada wobec Najemcy za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieopłacenia przez Wynajmującego w odpowiedniej wysokości lub terminie opłat eksploatacyjnych określonych w ust. 3. (w zależności od sytuacji i tego, kto opłaca faktycznie rachunki)

§ 4

1. Najemca, bez pisemnej zgody Wynajmującego, nie może dokonywać żadnych ulepszeń, adaptacji ani innych zmian w Lokalu, w szczególności trwałych zmian. Wszelkie koszty zmian dokonanych za zgodą Wynajmującego ponosi Najemca. W przypadku dokonania zmian w Lokalu bez zgody Wynajmującego, Wynajmującemu przysługuje prawo żądania od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego oraz zapłaty kary umownej w wysokości czynszu za ... miesiące. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Wynajmującego naprawienia szkody przewyższającej wartość kary umownej.
2. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego użytkować Lokalu w inny sposób niż to wynika z treści niniejszej Umowy.
3. Najemca nie może podnajmować Lokalu ani oddawać go w użytkowanie osobom trzecim w jakiejkolwiek innej formie, w całości ani w części.
4. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić Lokal Wynajmującemu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, uwzględniającym zużycie, wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 5

1. Najemca oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy dokonał wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego ustalonej wcześniej kaucji w wysokości ............. zł. (słownie: .......................... zł.), która będzie przeznaczona na zabezpieczenie zapłaty czynszu wraz z odsetkami za opóźnienie oraz wszelkich innych roszczeń Wynajmującego mogących powstać w zawiązku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Wynajmujący potwierdza, że otrzymał kwotę określoną w ust. 1.
3. Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kaucję w jej wartości nominalnej, w terminie .... dni od dnia wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania i opróżnienia Lokalu przez Najemcę. W przypadku, gdyby w tym dniu przysługiwały Wynajmującemu roszczenia przeciwko Najemcy wynikające z niniejszej umowy, w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu, z niezapłaconych faktur czy rachunków za opłaty eksploatacyjne lub też z kary umownej określonej w § 4 ust. 1 albo szkód uczynionych przez Wynajmującego w Lokalu, Wynajmujący potrąci przysługujące mu roszczenia z kwoty kaucji.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony* / oznaczony* do dnia .........................r.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie złożono.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie ..................... (np. sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego, sąd właściwy dla pozwanego, dla powoda, dla Lokalu – jeśli przepisy prawa nie narzucają właściwości sądowej, strony mogą ją ustalić dowolnie).

 § 9

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

.....................................                                                                                     ............................................      Wynajmujący                                                                                                       Najemca