Wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

Omówienie ustawowej regulacji umowy najmu znajduje się w zakładce najem okazjonalny lokalu mieszkalnego.

 - WZÓR -

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU

Zawarta dnia .......................... r. (data) w ................................... (miejscowość)

pomiędzy:

....................................................................... (imię i nazwisko Wynajmującego)

zam. w .................................................................................................... (adres)

PESEL ........................ (lub seria i numer dowodu osobistego)

zwany dalej: Wynajmującym

a

...................................................................... (imię i nazwisko Najemcy)

zam. w ...................................................................................... (adres)

PESEL ....................  (lub seria i numer dowodu osobistego)

zwany dalej: Najemcą

§ 1

1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo własności lokalu mieszkalnego znajdującego się pod adresem ............................., o łącznej powierzchni ........ m², zwanego dalej Lokalem. Dla Lokalu Sąd Rejonowy w ................... prowadzi księgę wieczystą o numerze ........................
2. Lokal składa się z ............................... (należy wymienić z jakich pomieszczeń). Łączna powierzchnia Lokalu wynosi ............. m². Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni ................. m² oznaczona numerem ...... oraz garaż*/miejsce postojowe* zlokalizowane ................................. (w zależności od sytuacji).
3. Wynajmujący oświadcza, że Lokal jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy.

§ 2

1. W dniu zawarcia umowy, Wynajmujący oddaje Najemcy Lokal do używania w celach mieszkaniowych, wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem. Plan Lokalu stanowi załącznik nr 1 do Umowy. (jeśli Lokal ma być użytkowany przez Najemcę oraz inne osoby, można je tu wymienić oraz w oświadczeniu właściciela lokalu, do którego może być przeprowadzona ewentualna egzekucja)
2. Szczegółowy opis stanu technicznego Lokalu, wykaz wyposażenia wraz z opisem jego stanu technicznego i dokumentacją zdjęciową oraz informacja o zastrzeżeniach Najemcy, stanowi załącznik nr 2 do Umowy (protokół odbioru Lokalu).

§ 3

1. Z tytułu użytkowania Lokalu na podstawie niniejszej Umowy, Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz kwocie  ..................... zł (słownie: ........................................ złotych) miesięcznie.
2. Czynsz najmu płatny jest z góry do ..... dnia każdego miesiąca na rachunek Wynajmującego w ....................... o numerze ...............................
3. Wysokość czynszu najmu, określonego w ust.1 obejmuje*/nie obejmuje* opłat eksploatacyjnych za Lokal: za dostawę wody i odbiór ścieków, za dostawę energię, wywóz nieczystości, dostawę ciepła, gazu, korzystanie z Internetu i linii telefonicznej oraz opłat i wydatków na nieruchomość wspólną, które Najemca będzie płacił w wysokości wynikającej z faktur lub rachunków przesłanych przez dostawców tychże usług.* ( jeśli czynsz nie obejmuje tych opłat)
4. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieopłacenia przez Najemcę w odpowiedniej wysokości lub terminie opłat eksploatacyjnych określonych w ust. 3.*
5. Wynajmujący może podwyższyć wysokość czynszu, wypowiadając jego wysokość z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 4

1. Najemca, bez pisemnej zgody Wynajmującego, nie może dokonywać żadnych ulepszeń, adaptacji ani innych zmian w Lokalu, w szczególności zmian trwałych. Wszelkie koszty zmian dokonanych za zgodą Wynajmującego ponoszą Najemca i Wynajmujący w udziałach i na zasadach ustalonych w odrębnej umowie. W przypadku dokonania zmian w Lokalu bez zgody Wynajmującego, Wynajmującemu przysługuje prawo żądania od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego oraz zapłaty kary umownej w wysokości czynszu za ... miesiące. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Wynajmującego naprawienia szkody przewyższającej wartość kary umownej.
2. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego użytkować Lokalu w inny sposób niż to wynika z treści niniejszej Umowy.
3. Najemca nie może podnajmować Lokalu ani oddawać go w użytkowanie osobom trzecim w jakiejkolwiek innej formie, w całości ani w części.
4. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić Lokal Wynajmującemu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, uwzględniającym zużycie, wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 5

1. Najemca oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy dokonał wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego ustalonej wcześniej kaucji w wysokości ................ zł. (słownie: ................................ zł.), która będzie przeznaczona na zabezpieczenie zapłaty czynszu wraz z odsetkami za opóźnienie oraz wszelkich innych roszczeń Wynajmującego mogących powstać w zawiązku z wykonywaniem niniejszej Umowy. (kaucja nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości czynszu)
2. Wynajmujący potwierdza, że otrzymał kwotę określoną w ust. 1.
3. Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kaucję w całości, w terminie ... dni od dnia wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania i opróżnienia Lokalu przez Najemcę. W przypadku, gdyby w tym dniu przysługiwały Wynajmującemu roszczenia przeciwko Najemcy wynikające z niniejszej Umowy, w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu, z niezapłaconych faktur czy rachunków za opłaty eksploatacyjne lub też z kary umownej określonej w § 4 ust. 1 albo szkód uczynionych przez Wynajmującego w Lokalu, Wynajmujący potrąci przysługujące mu roszczenia z kwoty kaucji.
(w umowie można zawrzeć zapis o podwyższeniu kaucji, w przypadku podwyższenia kwoty czynszu)

§ 6

1. Wynajmujący zgłosi zawarcie niniejszej Umowy naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Na żądanie Najemcy Wynajmujący przedstawi potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku utraty możliwości zamieszkania w lokalu, w którym Najemca mógłby zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (eksmisji) – zgodnie z oświadczeniem Najemcy stanowiącym załącznik nr 3 oraz oświadczeniem właściciela tego lokalu stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, Najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku eksmisji, oraz przedstawić Wynajmującemu nowe oświadczenia: swoje oraz właściciela lokalu.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia ..........................r. (umowy najmu okazjonalnego zawsze są zawierane na czas określony)
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. W przypadku utraty przez Najemcę możliwości zamieszkania w lokalu, do którego mogłaby być wykonana eksmisja, o czym mówi § 6 ust. 3 i nie przedstawienia stosownych oświadczeń w terminie 21 dni, Wynajmujący może wypowiedzieć na piśmie niniejszą Umowę, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie .......................... (np. sąd właściwy dla Wynajmującego, sąd właściwy dla pozwanego, dla powoda, dla Lokalu – jeśli przepisy prawa nie narzucają właściwości sądowej, strony mogą ją ustalić dowolnie).

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 § 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

.......................................................                                                       ............................................................
                Wynajmujący                                                                                            Najemca

 

Do umowy należy załączyć:
1. oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu;
2. oświadczenie Najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa powyżej, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.