Wzory pism w postępowaniu cywilnym

Poniżej prezentujemy przykładową odpowiedź na pozew w fikcyjnej sprawie.

 

- PRZYKŁAD ODPOWIEDZI NA POZEW -

 Jedlina, dn. 08 czerwca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
I Wydział Cywilny
ul. Słowackiego 10, 11
58-300 Wałbrzych 

Powód:
 Jakub Jakubowski
zam. ul. Biała 11, 58-111 Wałbrzych

Pozwany:  Grzegorz Grzegorzewski
zam. ul. Czarna 22, 54-987 Jedlina

sygn. akt: IC 123/13

ODPOWIEDŹ NA POZEW

W imieniu własnym wnoszę o:
1) oddalenie powództwa w całości,
2) obciążenie powoda kosztami postępowania.

Uzasadnienie

Powód domaga się zasądzenia kwoty 23.000 zł tytułem zwrotu pożyczki udzielonej pozwanemu dnia 22 stycznia 2001 r. Pozwany przyznaje, że pożyczka została rzeczywiście udzielona w takiej wysokości. Zgodnie z umową zawartą między stronami miała ona być spłacona do dnia 25 marca 2003 r.

dowód: umowa w aktach sprawy

Kilka dni po upływie terminu płatności i po wezwaniu przez powoda do spłaty zadłużenia, pozwany spłacił pożyczkę w całości, jednakże ze względu na długi upływ czasu i fakt, że po spłacie pożyczki powód do dnia wniesienia pozwu nie podnosił zarzutu, że pożyczka nie została mu spłacona, pozwany nie posiada już dowodu wpłaty.

Ponadto pozwany oświadcza, że nie spełni świadczenia ze względu na upływ terminu przedawnienia roszczenia powoda. Pożyczka, zgodnie z umową miała być spłacona do dnia 25 marca 2003 r., natomiast powód wniósł pozew do sądu dnia 18 kwietnia 2013 r. Upłynął zatem 10-letni okres przedawnienia roszczeń, określony w art. 118 KC.

Tym samym powództwo powinno zostać oddalone w całości.

 

…………………………………
      Grzegorz Grzegorzewski

Załączniki:
- odpis odpowiedzi na pozew.