Cesja wierzytelności

Zmiana wierzyciela, zwana również przelewem lub cesją wierzytelności została uregulowana w kodeksie cywilnym (KC) w art. 509-518. Poniżej zamieszczamy wzór takiej umowy, a pod nim informacje - co warto wiedzieć o przelewie wierzytelności.

 

- WZÓR UMOWY PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI -

 

UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI

 

Zawarta dnia ............................ r. (data) w .................................... (miejscowość)

pomiędzy:

................................................................. (imię i nazwisko lub nazwa sprzedającego wierzytelność)

zam./z siedzibą w .................................................... (adres, a przy spółkach kapitałowych i S.K.A.: nazwa sądu rejestrowego, numer KRS, numer NIP, wysokość kapitału zakładowego lub akcyjnego i wpłaconego)

reprezentowany przez ............................................. (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ................... (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Cedentem

a

................................................................. (imię i nazwisko lub nazwa nabywającego wierzytelność)

zam./z siedzibą w .................................................... (adres, a przy spółkach kapitałowych i S.K.A.: nazwa sądu rejestrowego, numer KRS, numer NIP, wysokość kapitału zakładowego lub akcyjnego i wpłaconego)

reprezentowany przez ............................................. (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ................... (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Cesjonariuszem

§ 1

1. Cedent oświadcza, że przysługują mu Wierzytelności wyszczególnione w ust. 2 w stosunku do ............................, z siedzibą/zam. w ............................ (należy podać dokładne dane Dłużnika) zwanego dalej Dłużnikiem oraz że na mocy niniejszej Umowy przenosi te wierzytelności wraz ze wszystkimi do nich prawami na Cesjonariusza.
2. Wartość Wierzytelności (kwoty głównej), które Cedent przenosi na Cesjonariusza wynosi ...... zł. (słownie: ................. zł.) i wynika z .............. (umowy, faktur – należy dokładnie opisać).
3. Kopie .......... (umowy? faktur?), o których mowa w ust. 2 stanowią odpowiednio załączniki nr ..... do niniejszej Umowy.

§ 2

1. Cedent oświadcza, że Wierzytelność określona w § 1 istnieje, że przysługuje Cedentowi oraz że nie jest sporna ani co do zasady, ani co do wysokości, a jej przelew nie jest wyłączony przez zastrzeżenia umowne ustalone między Cedentem a Dłużnikiem, przez właściwość wierzytelności ani przepisy prawa. Cedent oświadcza również, że wierzytelność jest/nie jest wymagalna, że nie jest przedawniona, że nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe, egzekucyjne ani administracyjne oraz że wierzytelność nie jest przedmiotem innego przelewu i nie jest obciążona prawami osób trzecich.
2. Cedent oświadcza, że nie posiada wobec Dłużnika żadnych zobowiązań, które Dłużnik mógłby potrącić z Wierzytelnością.
3. Jeśli poza dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 Cedent posiada inne dokumenty czy informacje pomocne Cesjonariuszowi w skutecznym dochodzeniu spłaty Wierzytelności, Cedent przekaże je Cesjonariuszowi w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 3

1. Cedent zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Dłużnika o dokonaniu przeniesienia Wierzytelności na rzecz Cesjonariusza, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy, z podaniem pełnej nazwy i adresu Cesjonariusza oraz jego rachunku bankowego określonego w ust. 2, na który Dłużnik będzie zobowiązany dokonać zapłaty.
2. Jeśli Dłużnik dokona wpłaty z tytułu Wierzytelności na rachunek Cedenta, Cedent będzie zobowiązany do przekazania wpłaconej kwoty w ciągu 3 dni na rachunek Cesjonariusza w banku ................. o numerze ...........................................

§ 4

1. Strony ustalają cenę za przeniesienie Wierzytelności określonej w § 1, którą Cesjonariusz zapłaci Cedentowi, w wysokości ................. zł. (słownie: ...................... zł.). Kwota ta zostanie zapłacona na rachunek Cedenta w banku .............. o numerze: ....................... w terminie .... dni od dnia zawarcia Umowy.
2. W przypadku, gdyby Dłużnik dokonał zapłaty Wierzytelności na rachunek Cedenta przed zapłaceniem ceny przez Cesjonariusza, dokonane wpłaty będą zaliczone na poczet zobowiązania Cesjonariusza z tytułu niniejszej Umowy, a kwoty wpłacone przewyższające zobowiązanie Cesjonariusza określone w ust. 1, Cedent będzie zobowiązany do przekazania Cesjonariuszowi, zgodnie z § 3 ust. 2.

§ 5

Cesjonariusz zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w ciągu … dni od dnia jej zawarcia w przypadku zaistnienia następujących przyczyn: .............................. (jeśli do umowy wprowadzamy zapis o odstąpieniu, należy koniecznie określić komu przysługuje prawo do odstąpienia i w jakim terminie; można również zawęzić możliwość odstąpienia do zaistnienia określonych przyczyn, zdarzeń).

§ 6

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie ................... (np. sąd właściwy dla siedziby Cedenta, sąd właściwy dla pozwanego, dla powoda – jeśli przepisy prawa nie narzucają właściwości sądowej, strony mogą ją ustalić dowolnie).

 § 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

.................................................                                                                             ..................................................
            Cedent                                                                                                                   Cesjonariusz

 

Co warto wiedzieć o przelewie wierzytelności?

1. W konstrukcji przelewu wierzytelności występują 3 podmioty: cedent (zbywca wierzytelności), cesjonariusz (nabywca wierzytelności) oraz dłużnik, ale umowa jest zawierana pomiędzy cedentem a cesjonariuszem i co do zasady nie wymaga zgody dłużnika. Zgodnie z tą umową cesjonariusz „wchodzi” we wszystkie prawa i obowiązki cedenta.

2. Cesja nie jest możliwa, jeśli sprzeciwiałoby się to ustawie (jakiś przepis ustawy wyraźnie jej zabrania), zastrzeżeniu umownemu (z umowy zawartej między cedentem-wierzycielem a dłużnikiem) albo właściwości zobowiązania (gdy z jego „cech” wynika, że jest ono nieprzenoszalne). Wraz z wierzytelnością przechodzą na cesjonariusza wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

3. Wierzytelność można przenieść w drodze umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności.

4. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, również umowa przelewu tej wierzytelności powinna być zawarta w formie pisemnej.

5. Jeżeli wierzytelność wynika z umowy pisemnej, zastrzeżenie umowne, że przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy (cesjonariusza) tylko wtedy, gdy ta umowa zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział.

6. Dopóki zbywca (cedent) nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia „do jego rąk” (zwykle: zapłata na jego rachunek bankowy) ma skutek względem nabywcy (cesjonariusza), chyba, że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie wierzytelności.

7. Z drugiej strony – jeśli zbywca (cedent) zawiadomił dłużnika o przelewie wierzytelności i dłużnik spełnił świadczenie (zwykle: zapłacił dług) nabywcy (cesjonariuszowi), a umowa cesji okazała się nieważna (np. cesjonariusz odstąpił od niej), cedent może powoływać się wobec dłużnika na tę nieważność, tylko jeśli dłużnik o niej wiedział w chwili zapłaty.

8. Dłużnikowi przysługują przeciwko cesjonariuszowi wszelkie zarzuty, które miał przeciwko cedentowi w chwili, gdy dowiedział się o przelewie, łącznie z możliwością potrącenia wierzytelności wobec cedenta, pod warunkiem, że wierzytelność ta stała się wymagalna wcześniej niż przelana wierzytelność.

9. Zbywca (cedent) ponosi względem nabywcy (cesjonariusza) odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje. Za wypłacalność dłużnika w chwili przelewu ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął.

10. Wierzyciel musi przyjąć świadczenie od osoby trzeciej, która za dłużnika chce spełnić wymagalne świadczenie (osoba ta zostanie wierzycielem tego dłużnika do wysokości spłaconego długu), gdy:
* jest za dług odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi (dotyczy np. poręczycieli),
* przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia,
* działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod rygorem nieważności wyrażona na piśmie,
* przewidują to przepisy szczególne.
Jeśli wierzyciel został spłacony przez tę osobę tylko w części, pozostała jego wierzytelność ma pierwszeństwo przed wierzytelnością, która przeszła na osobę trzecią wskutek zapłaty częściowej.

11. W wielu umowach przelewu wierzytelności cesjonariusze (nabywcy) zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od umowy. Należy pamiętać, że do tego odstąpienia będzie miał zastosowanie art. 395 KC, z którego wynika, że przy takim zapisie musi być wyraźnie wskazane komu zostało przyznane prawo do odstąpienia oraz określony termin na odstąpienie (najlepiej datą, jeśli termin jest wskazywany w inny sposób, musi być możliwość jednoznacznego określenia na podstawie tego zapisu, kiedy termin upływa).

 

tagi: cesja wierzytelności, przelew wierzytelności, zmiana wierzyciela, wzór cesji wierzytelności