Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 88
Wszystkich: 13897862


LINKI
Nowe mieszkania Wrocław Fabryczna
Wynajem samochodów Toruń
Księgowa Olsztyn
Geodeta Zabierzów
Biuro rachunkowe Wrocław
Architekci Szczecin
Opieka stron WordPress

Pisma w sprawach o alimenty

Poniżej prezentujemy wzór pozwu o alimenty oraz przykładowy pozew w fikcyjnej sprawie.

 

- WZÓR POZWU O ALIMENTY -

 

 ..............................., dnia ...................... r. 
(miejscowość)                                    

Sąd Rejonowy w ..........................

 

Powód: małoletni(-a) ............................................... PESEL: ...............................
                                      (imię i nazwisko dziecka)

zastąpiony przez matkę/ojca  ................................. PESEL: ...............................

oboje zam. ...........................................................................................................
                                                   (adres zamieszkania)

 

Pozwany(-a): ......................................., zam. ....................................................
                            (imię i nazwisko)                         (adres zamieszkania)

                                              

Wartość przedmiotu sporu: .................. zł. (należy podać roczną wartość alimentów mnożąc ich miesięczną wartość przez 12 miesięcy)

POZEW O ALIMENTY

 

W imieniu małoletniego(-j) powoda(-ki) wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego(-j) .......................... na rzecz małoletniego(-j) ................................ tytułem alimentów kwoty .............. zł miesięcznie, płatnej do rąk matki/ojca małoletniego(-j) .................... poczynając od dnia ............; płatnej do ....-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego(-j) na rozprawę;
3) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;
4) zasądzenie od pozwanego(-ej) kosztów procesu.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy napisać kiedy się dziecko urodziło, wskazując jako dowód jego akt urodzenia. Należy również podać od kiedy pozwany rodzic był zobowiązany płacić alimenty (ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka) – czy to od rozwodu rodziców, czy – w przypadku gdy rodzice nie brali ślubu – od czasu wyprowadzenia się z domu, czy też od innego momentu. Należy napisać czy alimenty były płacone w niektórych miesiącach czy też nie.

Jeśli chodzi o kwotę alimentów, której można się domagać, to jej wysokość uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego (należy uwzględnić wydatki wynikające z wieku dziecka, np. opłaty za żłobek, opiekunkę, przedszkole, wydatki szkolne, na odzież, wyżywienie, aktywność dziecka np. karnety na basen jeśli dziecko systematycznie pływa, leczenie wynikające ze stanu zdrowia dziecka itp.) oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego/-ej (osiąganych dochodów, poziomu życia, wykształcenia, wieku).

Trzeba wymienić składniki kosztów utrzymania dziecka i podsumowując określić koszt jego miesięcznego utrzymania (kwotowo). Należy opisać sytuację rodzinną każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu) i zarobkową (czy pracują, gdzie, jaki zawód wykonują, miejsce pracy, wysokość wynagrodzenia miesięcznego, inne dochody i informacje, które mogą mieć wpływ na wysokość alimentów).

 

                                                 .............................................
(czytelny podpis)            

Załączniki:

1) pozew i załączniki w 2 egzemplarzach,
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
3) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - jeżeli dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego,
4) zaświadczenie o wysokości dochodów rodzica, który składa wniosek.