Pisma w sprawach rodzinnych

Poniżej zamieszczamy wzory pozwów i wniosków w sprawach rodzinnych – opisujące co muszą zawierać te pisma oraz przykładowe pozwy i wnioski w różnych sprawach. Pamiętać jednak należy, że życie pisze własne scenariusze i każda sprawa jest inna, dlatego należy własnymi słowami jak najrzetelniej opisać własną sytuację.

Wszystkie przykładowe pisma stanowią casusy wymyślone przez autorki, nie mające nic wspólnego z prawdziwymi postaciami i sytuacjami. Stąd wszelkie podobieństwo może być jedynie przypadkowe.

Należy pamiętać, że pozwy w sprawach o rozwód i separację oraz wnioski o ubezwłasnowolnienie składa się do sądów okręgowych, w których okręgu:

* małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa; w przeciwnym przypadku właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane, sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda – w sprawach o rozwód i separację,

* osoba, której wniosek dotyczy ma miejsce zamieszkania lub pobytu – w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

W pozostałych sprawach rodzinnych, właściwe są sądy rejonowe właściwe w zależności od sprawy – dla miejsca zamieszkania strony, dziecka lub położenia dzielonego majątku.

Tu można sprawdzić wysokość opłat sądowych w sprawach rodzinnych.