Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 101
Wszystkich: 13897875


LINKI
Nowe mieszkania Wrocław Fabryczna
Wynajem samochodów Toruń
Księgowa Olsztyn
Geodeta Zabierzów
Biuro rachunkowe Wrocław
Architekci Szczecin
Opieka stron WordPress

Umowa o dzieło

Szczegółowe regulacje dotyczące UMOWY O DZIEŁO znajdziemy w kodeksie cywilnym (KC) w art. 627-646. Jeśli wykonawcą jest przedsiębiorca a zamawiającym rzecz ruchomą konsument, do umowy tej będą stosowane również przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Poniżej zamieszczam wzór tej umowy, a pod nim omówienie regulacji ustawowej dotyczącej umowy o dzieło. Zwracam także uwagę na prawa autorskie, które mogą być związane z powstaniem dzieła.

 

 - WZÓR UMOWY O DZIEŁO -

 

UMOWA O DZIEŁO

 

Zawarta dnia ............................. r. (data) w ............................................. (miejscowość)

pomiędzy:

......................................................................... (imię i nazwisko lub nazwa Wykonawcy)

zam./z siedzibą w ................................................................... (adres)

reprezentowany przez ............................................. (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ................. (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Wykonawcą

a

..................................................................... (imię i nazwisko lub nazwa Zamawiającego)

zam./z siedzibą w ................................................................. (adres)

reprezentowany przez ............................................. (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ................. (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Zamawiającym

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego ................................. (należy opisać przedmiot umowy, czyli Dzieło, które ma wykonać Wykonawca, jeśli Dzieło jest złożone, można opisać je w tym paragrafie krótko a dane techniczne zawrzeć w załączniku do umowy) zwanego dalej Dziełem.

§ 2

W zależności od sytuacji:
Do wykonania Dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.
albo:
Wykonawca wykona Dzieło używając własnego sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania.
albo:
1. Wykonawca wykona Dzieło przy użyciu własnych narzędzi, z materiałów należących do Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy wszystkich materiałów koniecznych do wykonania Dzieła do dnia ...................... r.
2. Po wykonaniu Dzieła, w dniu jego odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rozliczenie zużytych materiałów oraz zwróci materiały nieużyte.

§ 3

1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Dzieła dnia ................................... r.
2. Dzieło zostanie wykonane i przekazane Zamawiającemu do dnia ................................. r.
W zależności od tego, jakie Dzieło ma zostać wykonane w umowie inaczej określamy sposób jego przekazania, np.:
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dzieło własnym transportem, a Zamawiający jest zobowiązany je odebrać.
albo:
3. Wykonawca prześle Zamawiającemu Dzieło pocztą e-mail/na płycie DVD/na pendrive na wskazany przez Zamawiającego adres.
albo:
3. Zamawiający/Przedstawiciel Zamawiającego odbierze Dzieło w ........................... (określonym miejscu).
4. Z przekazania Zamawiającemu Dzieła zostanie sporządzony protokół, który podpiszą obie strony. Protokół będzie zawierał informacje o ewentualnych wadach Dzieła.
W zależności od tego, jakie Dzieło ma zostać wykonane, strony mogą się umówić, że:
5. Przed przekazaniem Dzieła, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu śledzenie postępu prac i zgłaszanie poprawek, o ile będą się one mieściły w granicach określonych w umowie.
albo:
5. W terminie ......... dni od dnia protokolarnego przekazania Dzieła, Zamawiający ma prawo zgłaszania poprawek.
albo:
6. W przypadku stwierdzenia wad Dzieła, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu .... dni. Z chwilą przekazania Zamawiającemu poprawionego Działa, uważa się, że zostało ono przyjęte przez Zamawiającego.

§ 4

Jeśli Dzieło jest objęte ochroną praw autorskich (na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i majątkowe prawa autorskie mają przejść na Zamawiającego, konieczny jest stosowny zapis w umowie (bez niego prawa te pozostaną przy Wykonawcy). Podobnie, należy uregulować pola eksploatacji, na których Dzieło może być przez Zamawiającego wykorzystywane. Zamawiający będzie mógł korzystać z Dzieła wyłącznie na wskazanych w umowie polach eksploatacji. Więcej informacji na ten temat oraz wzór odpowiednich zapisów umownych można znaleźć w zakładce przeniesienie praw autorskich.

§ 5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania Dzieła innym osobom bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
albo:
Wykonawca może powierzyć wykonanie Dzieła innej osobie, jednakże w takiej sytuacji będzie on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne.

 § 6

W zależności od sytuacji zapis o wynagrodzeniu może brzmieć np.:
Za wykonanie Dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................ zł. (słownie: .................... zł.), płatne w ciągu ... dni po protokolarnym przekazaniu Dzieła Zamawiającemu, na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę.
albo:
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego w ten sposób, że:
a) kwota …… zł. (słownie: …….. zł.) zostanie zapłacona do dnia ……. r./po zakończeniu I etapu prac,
b) kwota …… zł. (słownie: …….. zł.) zostanie zapłacona do dnia ……. r./po zakończeniu II etapu prac.
albo:
Za wykonanie Dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości .............. zł. (słownie: ..................... zł.), określone na podstawie kosztorysu stanowiącego załącznik do umowy, płatne w ciągu … dni po protokolarnym przekazaniu Dzieła Zamawiającemu, na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę. W przypadku wydania zarządzenia przez właściwy organ państwowy zmieniającego wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia, dostosowując je do zmienionych stawek.
Jeśli mają być przeniesione prawa autorskie, należy uwzględnić to w wynagrodzeniu i: albo określić, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ................. za wykonanie Dzieła i przeniesienie praw autorskich do niego, albo rozdzielić wynagrodzenie.

§ 7

W umowie można zawrzeć zapis o karach umownych np. taki:
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Dzieła, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości …. % wartości Dzieła za każdy dzień/tydzień/miesiąc zwłoki.
2. W przypadku niewykonania Dzieła, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości …. % wartości Dzieła. Za niewykonanie dzieła uważa się sytuację, w której Wykonawca nie przekaże Dzieła Zamawiającemu do … dni/tygodni/miesięcy po planowanym dniu przekazania Dzieła określonym w § 3 ust. 2 lub gdy Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego, że Dzieło nie zostanie przez niego wykonane.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną, na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

§ 8

W zależności od tego czym jest Dzieło, umowa może zawierać zapis o gwarancji, np. taki:
Wykonawca udziela .............. –miesięcznej/-letniej gwarancji na wykonane Dzieło, która obejmuje ..................................

§ 9

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie ................... (np. sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy, sąd właściwy dla pozwanego, dla powoda – jeśli przepisy prawa nie narzucają właściwości sądowej, strony mogą ją ustalić dowolnie).

 § 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

....................................................                                                        ...............................................................
         Zamawiający                                                                                              Wykonawca

 

Co należy określić w umowie o dzieło?

Przede wszystkim to, co we wszystkich umowach, czyli: kto, komu, co i za ile. Możemy skorzystać z regulacji ustawowych lub – w zakresie w jakim pozwala na to KC – umówić się inaczej. Oczywiście do wszystkich kwestii, których nie uregulujemy, będą się stosowały przepisy ustawowe. Przy tej umowie wykonawca jest oceniany za rezultat działań, czyli za wykonanie określonego dzieła, a nie za starania, czyli za działanie z należytą starannością.

Przy umowie o dzieło warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Kodeks nie przewiduje wykonania dzieła za darmo. Wynagrodzenie może być ustalone w różny sposób, np.:
a) kwota za wykonanie dzieła może być podana wprost,
b) może być wskazana podstawa ustalenia wynagrodzenia,
c) jeśli wynagrodzenia nie ustalono w sposób opisany w lit. a i b, przyjmuje się zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju,
d) jeśli nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia na podstawie ww. punktów należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom wykonawcy.

Przy czym w KC:
* uregulowano również zasady zmiany wysokości wynagrodzenia kosztorysowego – w art. 629 – 631 KC,
* wprowadzono zasadę niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego; wyjątkiem jest tylko zmiana stosunków, której nie można było przewidzieć, a która groziłaby wykonawcy rażącą stratą; w takim przypadku sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Ponadto:
* „kodeksowo” wynagrodzenie należy się po wykonaniu dzieła, chyba że dzieło ma być oddawane etapami, wtedy wynagrodzenie należy się po oddaniu każdej części dzieła. Oczywiście strony mogą się inaczej umówić kiedy wykonawca otrzyma wynagrodzenie;
* zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. W takim przypadku zamawiający może jedynie odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

2. Materiały do wykonania dzieła mogą być dostarczone przez zamawiającego. Wówczas:
* wykonawca powinien ich używać w odpowiedni sposób, rozliczyć się z ich używania i zwrócić pozostałą część,
* jeśli te materiały nie nadają się do prawidłowego wykonania dzieła, wykonawca powinien niezwłocznie o tym powiadomić zamawiającego (najlepiej na piśmie),
* jeśli dzieło ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiałów dostarczonych przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, wykonawca może żądać za wykonaną pracę umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła.

3. KC przewiduje, że w określonych sytuacjach można od umowy o dzieło odstąpić, a mianowicie wtedy, gdy:
* wykonawca opóźnia się z wykonaniem lub wykończeniem dzieła tak bardzo, że jest prawdopodobne, że „nie zmieści się” w umówionym terminie – oczywiście odstąpić od umowy może tu zamawiający (bez wyznaczenia dodatkowego terminu i przed upływem terminu do wykonania dzieła),
* dzieło ma istotne wady, których nie da się usunąć (w ogóle lub w odpowiednim czasie) – odstąpić może zamawiający,
* do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie stron, a ze strony zamawiającego go brakuje, od umowy może odstąpić wykonawca, po wyznaczeniu zamawiającemu odpowiedniego terminu z zagrożeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy,
* przed ukończeniem dzieła – w każdej chwili może odstąpić zamawiający, płacąc jednak umówione wynagrodzenie z odliczeniem tego, co wykonawca zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła.

4. Wady dzieła:
* jeśli dzieło nie zostało ukończone ale jest źle wykonywane lub w sposób sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, z wyznaczeniem terminu; jeśli wykonawca nie zmieni sposobu wykonania, po upływie tego terminu zamawiający może odstąpić od umowy lub zastosować tzw. wykonanie zastępcze czyli powierzyć poprawienie i dokończenie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy,
* jeśli dzieło zostało ukończone: zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając termin z zagrożeniem, że jeśli wada nie zostanie w nim usunięta, nie przyjmie naprawy. Jeśli wady nie da się usunąć w ogóle lub w terminie, albo w tym terminie nie została usunięta, zamawiający może – o czym napisano wyżej – od umowy odstąpić (przy wadzie istotnej) lub żądać obniżenia wynagrodzenia (przy wadzie nieistotnej),
* co do zasady, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

5. Zamawiający ma obowiązek odebrać dzieło. Zwykle przekazanie dzieła następuje protokolarnie.

6. Przedawnienie roszczeń:

Roszczenia z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z umową miało być oddane.

 

Podstawa prawna: kodeks cywilny
Artykuł został napisany w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu 2.10.2013 r.

 

tagi: wzór umowy o dzieło, jak napisać umowę o dzieło, wzory umów o dzieło