Umowa o pracę

Szczegółowe regulacje dotyczące umowy o pracę znajdują się oczywiście w kodeksie pracy. Poniżej zamieszczamy krótkie omówienie regulacji dotyczących tej umowy oraz wzór umowy o pracę.

Rodzaje umów o pracę:

Z pracownikiem można zawrzeć umowę o pracę:
* na czas nie określony;
* na czas określony, przy czym jeśli strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony, trzecia kolejna umowa staje się umową na czas nieokreślony – pod warunkiem, że przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nie przekroczyła 1 miesiąca. Zasada ta nie dotyczy jednak umów na zastępstwo oraz prac sezonowych, dorywczych czy cyklicznych;
- na zastępstwo – jest to rodzaj umowy na czas określony, zawieranej jeśli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, umowa jest zawierana na czas tej nieobecności;
* na czas wykonania określonej pracy;
* na okres próbny – maksymalnie na 3 miesiące; umowa ta może poprzedzać każdą ww. umowę.

Szczególną formą pracy jest telepraca.

Co musi zawierać umowa o pracę?

Umowa musi określać:
1) strony umowy,
2) rodzaj umowy,
3) datę zawarcia,
4) warunki pracy i płacy, w szczególności:
* rodzaj pracy (należy określić: stanowisko, funkcję, zawód lub specjalność pracownika),
* miejsce wykonywania pracy (np. adres, siedziba pracodawcy, oddział),
* wynagrodzenie za pracę, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
* wymiar czasu pracy (pełny etat lub jego ułamkowa część),
* termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę ma formę pisemną. Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Co odróżnia umowę o pracę od umów cywilnoprawnych?

Jeśli z umowy lub ze stanu faktycznego wynika, że praca jest wykonywana:
1) na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem,
2) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
3) w czasie określonym przez pracodawcę,
wówczas, bez względu na nazwę tej umowy (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa współpracy, itp.) mamy do czynienia z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Podane wyżej warunki dla uznania stosunku pracy muszą być spełnione łącznie (wszystkie).

Podstawa prawna: kodeks pracy
Stan na dzień 01.10.2013 r.

- WZÓR UMOWY O PRACĘ -

 

.................................................................                                                          ........................................................
       (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                                                              (miejscowość i data)

 

.................................................
            (numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu ..........................................
                            (data zawarcia umowy)

 

między ..................................................................................................................
                                           (pełna nazwa pracodawcy)

reprezentowaną/-m przez ....................................................................................................................
              (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby go reprezentującej albo upoważnionej do składania oświadczeń w jego imieniu)

a

..........................................................................................................................................................
                                      (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na .....................................................................................................................
     (okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1)    rodzaj umówionej pracy: .........................................................................
                                                     (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2)    miejsce wykonywania pracy: ....................................................................

3)    wymiar czasu pracy: ................................................................................

4)    wynagrodzenie: ......................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
        (składniki wynagrodzenia, ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5)    inne warunki zatrudnienia: ......................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

6)    .............................................................................................................
(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których
przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy)

2. Termin rozpoczęcia pracy: ................................... r.

                                                     
.........................................................................
                                                        (podpis pracodawcy lub osoby go reprezentującej albo
upoważnionej do składania oświadczeń w jego imieniu)

 

..............................................................
         (data i podpis pracownika)

 

tagi: wzór umowy o pracę, jak napisać umowę o pracę, wzory umów o pracę