Umowa użyczenia

Umowę użyczenia uregulowano w kodeksie cywilnym w art. 710-719. Poniżej zamieszczamy wzór tej umowy, a pod nim jej omównie.

 

- WZÓR UŻYCZENIA -

 

UMOWA UŻYCZENIA

 

Zawarta dnia ............................ r. (data) w .................................... (miejscowość)

pomiędzy:

................................................................. (imię i nazwisko lub nazwa Użyczającego)

zam./z siedzibą w .................................................... (adres)

reprezentowany przez ............................................. (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ................... (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Użyczającym

a

................................................................ (imię i nazwisko lub nazwa Biorącego rzecz)

zam./z siedzibą w .................................................... (adres)

reprezentowany przez ............................................. (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ................ (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Biorącym lub Biorącym w użyczenie

 

§ 1

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w ................... przy ul. ............ nr ........ o powierzchni .... m2 zwanego dalej Lokalem oraz że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie Lokal, a Biorący Lokal przyjmuje. (jeśli ma być oddana w użytkowanie część Lokalu, należy określić jaka to część)

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia ........................ r.

2. Po upływie powyższego terminu Biorący zobowiązuje się bez wezwania zwrócić Lokal w stanie niepogorszonym.

albo

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 § 3

Biorący oświadcza, że odebrał Lokal, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku. (jeśli ma być oddany w użytkowanie osobie nie spokrewnionej lepiej, aby jego przekazanie zostało stwierdzone protokołem przekazania, w którym zostanie opisany stan lokalu i jego wyposażenia wraz z ewentualnymi zdjęciami; protokół ten może stanowić załącznik do umowy)

 

§ 4

1. Biorący może*/nie może* oddać Lokal o używania osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie. (jeśli może oddać, można dopisać, że po uprzednim poinformowaniu Użyczającego)

2. Biorący zobowiązuje się do używania Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, do utrzymywania go w należytym stanie oraz do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania Lokalu w stanie niepogorszonym.

3. Biorący może*/nie może* dokonywać żadnych ulepszeń, adaptacji ani innych zmian w Lokalu, bez uzyskania uprzedniej zgody Użyczającego wyrażonej na piśmie.

 

§ 5

Koszty eksploatacji Lokalu w okresie trwania umowy ponosi Biorący. Odczyty liczników zostały*/zostaną* spisane w momencie przekazania Lokalu i stanowią załącznik nr 2 do umowy.

 

§ 6

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z zachowaniem .................. okresu wypowiedzenia.

2. Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący w użyczenie używa Lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem, powodując w szczególności pogorszenie jego stanu technicznego albo naruszając prawa innych lokatorów lub też narusza inne postanowienia niniejszej Umowy.

  § 7

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie ................... (np. sąd właściwy dla Użyczającego, sąd właściwy dla pozwanego, dla powoda – jeśli przepisy prawa nie narzucają właściwości sądowej, strony mogą ją ustalić dowolnie).

 

 § 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

 § 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

.................................................................                                .............................................................
               Użyczający                                                                              Biorący w użyczenie

 

 

Co należy napisać w umowie użyczenia?

Przede wszystkim kto komu co użycza - czyli strony umowy i jej przedmiot (może to być rzecz ruchoma np. pojazd, maszyna, komputer lub nieruchomość np. lokal, jego część). Należy również określić czas trwania umowy tzn. czy zostaje zawarta na czas oznaczony czy nieoznaczony.

Podstawową cechą umowy użyczenia jest jej bezpłatność. Nie można zatem określić „w zamian” żadnego wynagrodzenia – ani pieniężnego ani niepieniężnego (czy to w formie materialnej czy niematerialnej np. jakiegoś świadczenia).

Ponadto można określić takie kwestie:

* zakaz oddawania rzeczy bez zgody użyczającego osobie trzeciej do używania – informacyjnie, gdyż zasada ta wynika z KC lub też wyrazić zgodę na oddanie rzeczy do korzystania innym osobom,

* sposób używania rzeczy – „kodeksowo” rzeczy można używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu,

* informację o ewentualnych wadach rzeczy, zwłaszcza tych, których nie można z łatwością zauważyć, ponieważ zgodnie z KC jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu tego nie stosuje się, jedynie gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.

* można zawrzeć informację o kosztach utrzymania rzeczy. Zgodnie z KC biorący ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej, jeśli natomiast poczynił inne wydatki na rzecz, zastosowanie mają przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 752-757 KC). Jeśli oddający w użytkowanie nie chce ponosić w związku z oddaniem rzeczy żadnych kosztów, należy wpisać do umowy zakaz ponoszenia jakichkolwiek wydatków czy nakładów na rzecz oddaną do użyczenia.

 

Odpowiedzialność za rzecz

Biorący rzecz nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Jest natomiast odpowiedzialny:
* za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używał w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy,
* gdy bez zezwolenia wyrażonego w umowie albo gdy nie był zmuszony przez okoliczności, powierzył rzecz, która została zniszczona lub uszkodzona innej osobie,
- i w tych dwóch przypadkach: rzecz nie uległaby utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie.

Jeżeli kilka osób wspólnie wzięło rzecz do używania, ich odpowiedzialność jest solidarna.

Warto jeszcze wspomnieć, że roszczenie użyczającego o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

 

Użyczenie a podatek dochodowy

Użyczenie rzeczy osobom najbliższym, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego. Wolna od podatku dochodowego jest bowiem wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej, czyli od małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy, teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub z działalności wykonywanej osobiście.
W praktyce chyba najczęściej zawierane są umowy użyczenia części lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Dzieje się to zwykle, gdy dziecko właścicieli lokalu zakłada działalność gospodarczą, którą planuje prowadzić w części zamieszkiwanego lokalu. Takie użyczenie nie powoduje powstawania przychodów. Podobnie jak w przypadku użyczenia pojazdu przez rodziców.

W pozostałych przypadkach, tzn. zawarcia umowy z osobami nie spokrewnionymi powstanie przychód, którego wartość należy określić na podstawie art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Podstawa prawna: kodeks cywilny i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Artykuł został napisany w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu 07.01.2014 r.

 

tagi: wzór umowy użyczenia, jak napisać umowę użyczenia, wzory umów użyczenia, opodatkowanie umowy użyczenia