Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 39
Wszystkich: 13828890


LINKI
Nowe mieszkania Wrocław Fabryczna
Wynajem samochodów Toruń
Księgowa Olsztyn
Geodeta Zabierzów
Biuro rachunkowe Wrocław
Architekci Szczecin
Opieka stron WordPress

Wypowiedzenia umów

W artykule opisuję jak wypowiedzieć umowę (ale o wypowiedzeniu umowy o pracę przeczytacie w tym artykule), w jakim terminie, co powinno zawierać wypowiedzenie oraz zamieszczam ogólny wzór wypowiedzenia umowy. Można go stosować do większości umów – zlecenia, o dzieło, najmu, obsługi prawnej, księgowej czy informatycznej, opieki nad dzieckiem, sprzątania, itd.

Zasadniczo każdą umowę można wypowiedzieć. Oczywiście są od tego wyjątki, kiedy strony umówią się inaczej, ale – ze względu na zapisy ustaw zezwalające na wypowiedzenie np. z uwagi na ważne powody – nie zawsze takie zastrzeżenie będzie więżące. Zajmijmy się jednak zasadą, a nie wyjątkami.

Na początek pamiętajmy, że:

1. wypowiedzenie umowy to nie to samo co jej rozwiązanie. Rozwiązanie umowy to jej natychmiastowe zakończenie. Może ono mieć miejsce w sytuacjach określonych w umowie lub w ustawach, ze względu na rażące naruszenie umowy lub też praw czy obowiązków jednej ze stron. Rozwiązanie umowy następuje także po upływie okresu wypowiedzenia, a wypowiadamy umowę chcąc ją zakończyć w normalnym trybie. Ostatecznie nic nie trwa wiecznie, także umowy :)

2. o tym w jakiej formie umowa powinna być wypowiedziana zwykle powie nam... sama umowa. Gdyby jednak z jakichś względów nie informowała o tym wprost, należy przyjąć, że wypowiadamy umowę w takiej samej formie, w jakiej została zawarta, tzn. jeśli mamy umowę pisemną, wypowiadamy ją na piśmie. W tym miejscu warto dodać, że od 8 września 2016 r. zostanie wprowadzona dodatkowa forma – dokumentowa oznaczająca w praktyce zawarcie umowy np. mailem, faksem, sms’em, telefonicznie itd. Więcej o formie dokumentowej możecie przeczytać na tej stronie. Umowa zawarta w ten sposób może być wypowiedziana oczywiście również w ten sam sposób, ale dodatkowo jeśli w umowie zawartej w formie pisemnej, albo elektronicznej strony nie umówiły się co do sposobu wypowiedzenia, będziemy mogli zastosować formę dokumentową.

3. termin wypowiedzenia zwykle jest również określony w umowie; gdyby jednak strony go nie ustaliły, należy zastosować przepisy ustawowe właściwe dla danej umowy, wynikające na ogół z kodeksu cywilnego - z części szczegółowej, w której opisano poszczególne rodzaje umów; gdybyśmy tam nie znaleźli stosownych zapisów, warto zwrócić uwagę na art. 365(1) KC stanowiący, że zobowiązanie bezterminowe (zawarte na czas nieokreślony) o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu jedną ze stron z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

4. wypowiedzenie jest oświadczeniem jednostronnym, nie wymaga akceptacji drugiej strony, ale wymaga doręczenia jej. Dlatego jeśli wypowiedzenie wysyłamy pocztą, nadajemy je listem poleconym (na stronie Poczty Polskiej w "śledzeniu przesyłek" możemy sprawdzić kiedy list dostarczono), a jeśli doręczamy osobiście – bierzemy ze sobą dwa egzemplarze: jeden zostawiamy osobie, której wypowiedzenie doręczamy, a na drugim prosimy o poświadczenie odbioru (z datą). Jeżeli będziemy wysyłać je pocztą elektroniczną, również należy postarać się o potwierdzenie dostarczenia do drugiej strony.

5. nie ma konkretnych przepisów, które by wyliczały co się powinno znaleźć w wypowiedzeniu. Przyjmuje się, że treść wypowiedzenia powinna dostatecznie wyrażać wolę osoby składającej, że nie powinna budzić wątpliwości. Dlatego zwyczajowo pisze się w nim:
- miejscowość i datę wypowiedzenia,
- strony umowy,
- informację o umowie: jej numer (jeśli został nadany), datę zawarcia,
- oświadczenie o wypowiedzeniu,
- można się powołać na konkretny zapis umowy mówiący o wypowiedzeniu,
- czasem należy wskazać powody wypowiedzenia np. jeśli okoliczności wypowiedzenia wynikają z umowy, jeśli zleceniodawca albo zleceniobiorca powołuje się na ważne powody, czy strona powołuje się na art. 365(1) KC,
- podpis,
- potwierdzenie otrzymania (jeśli dostarczamy osobiście).


Stosując powyższe zasady zamieszczam poniżej ogólny wzór wypowiedzenia umowy.


- WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY –


Wrocław, dnia 22.06.2016 r.


Jan Kowalski „JANKOWALSKIPOL”
ul. Janowska 1
01-234 Kowalów
(dane strony wypowiadającej umowę)

                                                                                   Jan Nowak „JANNOWAKPOL”
                                                                                   ul. Janowska 10
                                                                                   56-789 Nowakowo
                                                                                  (dane strony, której wypowiadamy umowę)


WYPOWIEDZENIE UMOWY ................
(jeśli umowa ma nazwę należy ją tu wpisać np. zlecenia, o dzieło, obsługi księgowej)           Niniejszym wypowiadam umowę ................... (należy powtórzyć tu jej nazwę) nr ....... (jeśli ma) zawartą dnia .................... r. w ................... (należy wpisać miejscowość) pomiędzy ..................... a ....................... (należy podać strony umowy, już bez adresów) z zachowaniem ................... okresu wypowiedzenia (takiego okresu jaki wynika z treści umowy lub z ustawy).

Powodem wypowiedzenia jest ..................... (powód podajemy tylko wtedy, gdy zobowiązuje nas do tego umowa lub ustawa, np. jeśli chcemy lub musimy wypowiedzieć umowę zlecenia a możliwość taka nie wynika z umowy, możemy zgodnie z kodeksem cywilnym powołać się na ważne powody, podając je oczywiście).

(Wypowiadając umowę można się również powołać na konkretny jej zapis.)

 

.......................................................
(podpis)                  Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

...............................................................

(data i podpis osoby, której umowę wypowiadamy lub osoby upoważnionej)
(potwierdzenie piszemy, gdy wypowiedzenie będzie doręczane osobiście)tagi: wypowiedzenie umowy, wzór wypowiedzenia umowy, jak wypowiedzieć umowę zlecenia, o dzieło, obsługi księgowej, o pracę, obsługi informatycznej, prawnej, wypowiedzenie umowy najmu