Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 37
Wszystkich: 13828888


LINKI
Nowe mieszkania Wrocław Fabryczna
Wynajem samochodów Toruń
Księgowa Olsztyn
Geodeta Zabierzów
Biuro rachunkowe Wrocław
Architekci Szczecin
Opieka stron WordPress

Wzór odwołania od decyzji ZUS dotyczącej rocznika 1953 odmawiającej wznowienia postępowania po wyroku TK

Uwaga - artykuł archiwalny z uwagi na uregulowanie przedmiotowej kwestii w ustawie.

 

Poniżej zamieszczam ogólny, przykładowy wzór odwołania do sądu w sprawie odmowy uchylenia decyzji ZUS przyznającej emeryturę w niższej wysokości, z uwagi na pobieranie wcześniejszej emerytury. Dotyczy ono sytuacji kobiet z rocznika 1953 po wyroku TK z dnia 6 marca 2019 r.

Przypominam, że jest to tylko wzór i podnoszone w nim argumenty mogą nie przystawać do Państwa sytuacji. Poza tym należy mieć na uwadze, że problemem są tu dwa wadliwe przepisy – zarówno ten, który zakwestionował TK, jak i ten, który pozostał i dotyczy terminu wznowienia postępowania. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule: Problemy z wykonaniem wyroku TK w sprawie emerytur kobiet z rocznika 1953

- WZÓR  ODWOŁANIA -


……………..………., dnia ……………….. r.
(miejscowość i data)
 
Sąd Okręgowy w ………………….
… Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
………………………………………………..
(odwołanie jest kierowane do właściwego sądu okręgowego,
ale za pośrednictwem ZUS,
a zatem do ZUS będzie wysyłane
czy też

bezpośrednio zawożone)

za pośrednictwem  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Oddział w …………..
    ………………………………………………..
    (adres ZUS, który wydał decyzję)

Odwołujący: ………………………….......................
                             (imię i nazwisko)
        ………………………………………………..
        (adres)
PESEL: ……………………………………..
 
 

Sygnatura sprawy: …………………. (numer w górnym lewym rogu)
 

ODWOŁANIE
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w …………. z dnia ……………… r.
o numerze ………………………….

(w tej części czyli petitum należy przedstawić treść swojego żądania, zwięzłe przytoczenie zarzutów i wniosków, np. tak: )

Działając w imieniu własnym, niniejszym zaskarżam w całości decyzję ZUS Oddział w ………….. z dnia ………….. r., doręczoną mi w dniu …………………. r., wydaną w sprawie prowadzonej pod wskazaną powyżej sygnaturą.

Zaskarżanej decyzji zarzucam pozostawanie w sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który nie tylko stwierdził niezgodność z Konstytucją art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46  ustawy, ale także nakazał zastosowanie wszelkich instrumentów proceduralnych stojących do dyspozycji stron, organów i sądów, wykorzystanie których umożliwi przywrócenie stanu konstytucyjności orzeczeń.
Odmowa uchylenia skarżonej decyzji oraz ograniczenie się wyłącznie do stwierdzenia jej wydania z naruszeniem prawa powoduje, że osoby znajdujące się w identycznej sytuacji faktycznej lecz urodzone w innych miesiącach, znajdują się w innej sytuacji prawnej, co narusza Konstytucję i jest niezgodne z celem wyroku TK opisanym w uzasadnieniu.

Wnoszę zatem o uchylenie skarżonej decyzji oraz orzeczenie o wysokości mojej emerytury bez uwzględnienia niezgodnego z Konstytucją art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Uzasadnienie

(w uzasadnieniu krótko opisujemy stan faktyczny, powinniśmy też rozwinąć swoje stanowisko, np. tak: )

Dnia ………..r. otrzymałam decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia ……… o numerze ……….. przyznającą mi emeryturę, której podstawę pomniejszono o kwoty wypłaconych wcześniej świadczeń, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W dniu 6 marca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał, że art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46  ustawy - jest niezgodny z art. 2 Konstytucji (sygn. akt  P 20/19).

Wyrok ten został opublikowany dnia 21 marca. W ustawowym terminie tj. ………….. złożyłam skargę o wznowienie postępowania, żądając uchylenia decyzji wydanej z uwzględnieniem niekonstytucyjnego przepisu i ponownego ustalenia podstawy mojej emerytury.

W dniu ……. otrzymałam skarżaną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia ………, w której stwierdzono, że z uwagi na upływ 5-letniego terminu na wznowienie postępowania, Zakład odmawia uchylenia zaskarżonej decyzji i stwierdza jej wydanie z naruszeniem prawa.

Z powyższym nie mogę się zgodzić z następujących powodów:

1. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku, opisując jego skutki stwierdził, że: „Skutkiem niniejszego wyroku jest prawo wznowienia postępowania z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji dla wszystkich kobiet objętych zakresem orzeczenia Trybunału. Przepis ten otwiera drogę do sanacji konstytucyjności sytuacji prawnych, w których zastosowanie art. 25 ust. Ib ustawy o FUS wywołało konsekwencje zakwestionowane przez Trybunał. Z powszechnego charakteru wyroków TK, o którym mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji i utraty mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu (art. 190 ust. 3 Konstytucji), wynika, że możliwość rozstrzygnięcia sprawy z pominięciem derogowanego przepisu odnosi się zasadniczo do wszystkich spraw, w których niekonstytucyjny przepis był podstawą orzeczenia o prawach osób uprawnionych, bez względu na to, kto i w jakim trybie zwrócił się do Trybunału z odpowiednim żądaniem. Jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie TK, pojęcie „wznowienia postępowania”, o którym mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji ma szersze znaczenie niż pojęcie „wznowienia” w sensie technicznym, przewidziane w odpowiednich procedurach regulowanych w ustawach i obejmuje wszelkie instrumenty proceduralne stojące do dyspozycji stron, organów i sądów, wykorzystanie których umożliwia przywrócenie stanu konstytucyjności orzeczeń”.

Odnośnie wznowienia postępowania na podstawie art. 145a k.p.a. TK napisał: „Wznowienie w tym kontekście oznacza prawo do skorzystania ze środków proceduralnych zmierzających do wydania w zakończonej sprawie nowego rozstrzygnięcia, opartego na stanie prawnym ukształtowanym po wejściu w życie orzeczenia Trybunału.”

W kontekście przytoczonych powyżej intencji Trybunału Konstytucyjnego co do skutków jakie powinien wywołać wyrok, uważam, że wydana w mojej sprawie decyzja ZUS nie uwzględnia wyroku. Tym bardziej, że ZUS jest tu tą stroną postępowania, która decyduje zarówno o treści decyzji (na własną korzyść lub niekorzyść), jak i o długości trwania postępowania, od czego – zgodnie z art. 146 par. 1 k.p.a. zależy termin umożliwiający uchylenie decyzji w wyniku wznowienia postępowania. Zarzut niekonstytucyjności tego przepisu był wielokrotnie podnoszony choćby w interpelacji nr 12252 Posła Grzegorza Sztolcmana z 21.10.2009 r. oraz w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do MSWiA z 02.02.2018 r. Przyjęta konstrukcja prawna, w której dano pierwszeństwo zasadzie zagwarantowania pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego nad zasadą praworządności i równości obywateli wobec prawa, powoduje dotkliwe i długotrwałe skutki dla kobiet z rocznika 1953 będących na emeryturze, tym bardziej, że to „zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego” nie wpływa na sytuację prawną osób trzecich.

2. Zgodnie z art. 146 par. 1 k.p.a. uchylenie decyzji może nastąpić w terminie 5 lat od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. W tym terminie powinno zatem zostać przeprowadzone całe postępowanie - nie tylko złożony stosowny wniosek, lecz także wydana decyzja. A zatem całe postępowanie jest uzależnione od szybkości działania strony wydającej decyzję.

Jeśli dodamy fakt, że osoba będąca na emeryturze nie ma także wpływu na termin w jakim Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą, okazuje się, że może ona wyłącznie zastosować się do miesięcznego terminu, w jakim należy złożyć skargę o wznowienie postępowania. W niniejszej sprawie tego terminu dotrzymałam. Z uwagi, iż nie miałam wpływu na pozostałe, uważam że nie powinnam być obciążona ich negatywnymi skutkami.

Mając powyższe na względzie, wnoszę jak na wstępie.

.................................................
(podpis)    

Załącznik:
- odpis odwołania
(odwołanie składamy w 2 egzemplarzach)