Wzór przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania

Omówienie jak napisać umowę przedwstępną, jakie elementy powinna zawierać i w jakiej formie powinna być zawarta, aby móc sądownie dochodzić jej zawarcia w przypadku gdy druga strona "rozmyśli się", znajduje się w zakładce umowa przedwstępna.

- WZÓR PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY MIESZKANIA -

 

UMOWA PRZEDWSTĘPNA KUPNA - SPRZEDAŻY MIESZKANIA

Zawarta dnia ............................ r. (data) w .................................... (miejscowość)
pomiędzy:
................................................................. (imię i nazwisko lub nazwa Sprzedającego)
zam./z siedzibą w .................................................... (adres)
reprezentowany przez ............................................. (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)
PESEL ................... (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)
zwany dalej: Sprzedającym

a

................................................................ (imię i nazwisko lub nazwa Kupującego)
zam./z siedzibą w .................................................... (adres)
reprezentowany przez ............................................. (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)
PESEL ................ (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)
zwany dalej: Kupującym

§ 1

1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności lokalu mieszkalnego znajdującego się pod adresem .........................., o łącznej powierzchni ....... m², składającego się z ................... (należy wymienić pomieszczenia i ich ilość) zwanego dalej Lokalem wraz z odpowiadającym mu udziałem w części wspólnej wynoszącym ........... w działce nr ...... oraz komórką lokatorską* numer .... o powierzchni ..... w budynku, w którym znajduje się Lokal, a także garażem numer o powierzchni ..... m², położonym .....................* - Lokal oraz całość praw z nim związanych zwana jest dalej Nieruchomością. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w .............. prowadzi księgę wieczystą o numerze ....................... Z Nieruchomością jest*/nie jest* związane prawo do wyłącznego korzystania z ..................................

2. Sprzedający oświadcza, że:
- jest jedynym właścicielem Nieruchomości*/Nieruchomość jest objęta małżeńską wspólnością majątkową* (w tym przypadku oboje małżonkowie będą Sprzedającymi);
- Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw przysługujących osobom trzecim;
- w dziale III księgi wieczystej Nieruchomości nie ma żadnych wpisów ani wzmianek o wpisach (jeśli są, to należy napisać jakie i z jakimi uprawnieniami są związane oraz czy mają one wpływ na prawa właściciela);
- w dziale IV księgi wieczystej Nieruchomości nie ma żadnych wpisów ani wzmianek o wpisach (jeśli są to należy wpisać jakie; jeśli jest wpisana hipoteka najlepiej uzyskać wcześniej pismo z banku o aktualnym zadłużeniu oraz promesę na wykreślenie hipoteki po wpłaceniu konkretnej kwoty i tę kwotę zadłużenia nie przelewać na rachunek Sprzedającego tylko bezpośrednio na rachunek banku, oczywiście na podstawie umowy przyrzeczonej. W przeciwnym wypadku Kupujący może być również zobowiązany do spłaty zadłużenia hipotecznego);
Na potwierdzenie powyższych oświadczeń Sprzedający dołącza do umowy aktualny odpis księgi wieczystej.

- Sprzedający nie zawierał żadnych umów, które uniemożliwiałyby lub utrudniały korzystanie z Nieruchomości, w szczególności innej umowy przedwstępnej sprzedaży, umów najmu ani użyczenia, nie ustanawiał również ani nie posiada wiedzy o istnieniu żadnych służebności dotyczących Lokalu ani innych praw osób trzecich;
- wobec Sprzedającego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też postępowanie sądowe, które mogłoby doprowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed zawarciem umowy przyrzeczonej;
- Nieruchomość nie posiada żadnych wad fizycznych, a opis jej stanu technicznego wraz z dokumentacją zdjęciową stanowi załącznik do Umowy;
- Sprzedający oświadcza, że nie posiada zaległości podatkowych związanych z Nieruchomością oraz że nie posiada żadnych zaległości związanych z opłatami za media dostarczane do Nieruchomości. (przed zawarciem umowy przyrzeczonej dobrze jest potwierdzić te informacje w Spółdzielni czy Wspólnocie Mieszkaniowej – w zależności od statusu prawnego lokalu).

3. Sprzedający zobowiązuje się do nie obciążania Nieruchomości oraz nie zawierania żadnych umów, które uniemożliwiłyby lub utrudniły korzystanie z Nieruchomości przez Kupującego po zawarciu umowy przyrzeczonej.

4. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją Nieruchomości, z jej stanem wizualnym oraz technicznym.

§ 2

1. Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu Nieruchomość za cenę .................. zł. (słownie: ............................................ zł.), a Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się Nieruchomość za tę cenę kupić.
2. Strony postanawiają zawrzeć umowę kupna – sprzedaży Nieruchomości w terminie do ........................ r.

§ 3

1. Sprzedający oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy otrzymał na poczet zapłaty ceny zadatek w wysokości ........................zł (słownie: ...........................................zł).
2. W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z powodu uchylania się od jej zawarcia przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości, w terminie .... dni od dnia, do którego umowa miała być zawarta.
3. W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z powodu uchylania się od jej zawarcia przez Kupującego, Sprzedający ma prawo zachować zadatek, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 5 ust. 1.
4. Pozostałą część ceny Kupujący zapłaci Sprzedającemu w terminie ..... dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej kupna – sprzedaży Nieruchomości, z kredytu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedającego.

§ 4

1. Sprzedający wyda Kupującemu Nieruchomość w dniu podpisania przyrzeczonej umowy kupna-sprzedaży.
2. Sprzedający jest zobowiązany do dbania o Nieruchomość i zachowania jej w stanie nie pogorszonym do czasu zawarcia przyrzeczonej umowy kupna-sprzedaży i wydania jej Kupującemu.

§ 5

1. W przypadku, gdyby przed zawarciem umowy przyrzeczonej Sprzedający zauważył jakieś wady fizyczne Nieruchomości lub też dowiedział się o jakichkolwiek wadach prawnych (obciążeniach nieruchomości, uprawnieniach lub roszczeniach osób trzecich do dysponowania nieruchomością lub korzystania z niej w jakimkolwiek zakresie), poinformuje o tym fakcie Kupującego w terminie .... dni od dnia stwierdzenia wad. W takim przypadku Kupujący może w ciągu .... dni od dnia poinformowania go o wadach Nieruchomości złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądać zwrotu zadatku. Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od Umowy na skutek wad Nieruchomości wygasa w momencie zawarcia umowy przyrzeczonej.
2. Kupujący może odstąpić od Umowy w przypadku stwierdzenia, że oświadczenia Sprzedającego wymienione w § 1 zostały złożone niezgodnie z prawdą, w ciągu …. dni od kiedy Kupujący dowiedział się o złożeniu fałszywych oświadczeń przez Sprzedającego, nie później niż do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. W tym przypadku Sprzedający będzie zobowiązany zwrócić zaliczkę w ciągu … dni od dnia przesłania lub osobistego dostarczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. (ponadto można napisać: W tym przypadku Sprzedający będzie zobowiązany dodatkowo do zapłaty kary umownej w wysokości ...... zł. (słownie: ................zł.) */W tym przypadku Sprzedający będzie zobowiązany do pokrycia wydatków Kupującego związanych z zawarciem umowy przedwstępnej oraz przygotowaniami związanymi z zawarciem umowy przyrzeczonej*).
3. Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadku uchylania się przez drugą Stronę od zawarcia umowy przyrzeczonej, po dwukrotnym wezwaniu z wyznaczeniem terminu do jej zawarcia co najmniej na 2 tygodnie wcześniej. W tym przypadku, jeśli od umowy odstąpi Kupujący, Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, natomiast jeśli od umowy odstąpi Sprzedający, zatrzyma zadatek Kupującego. Uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa dnia ................ r. (ponadto można ustalić, że strona która uchylała się od zawarcia umowy przyrzeczonej zapłaci drugiej stronie określoną karę umowną lub zwróci nakłady, które druga strona poniosła w związku z zawarciem umowy przedwstępnej oraz przygotowaniami do zawarcia umowy przyrzeczonej).

§ 6

1. Sprzedający zobowiązuje się do przygotowania na własny koszt i dostarczenia ustalonemu notariuszowi wszystkich dokumentów związanych z Nieruchomością, koniecznych do zawarcia umowy przyrzeczonej.
2. Koszty zawarcia umowy przyrzeczonej, poza określonymi w ust. 1, ponosi Kupujący.

§ 7

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla położenia Nieruchomości.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

.................................................................                       .............................................................
               Sprzedający                                                                              Kupujący

 

tagi: wzór przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania, jak napisać umowę przedwstępną, wzór przedwstępnej umowy kupna lokalu mieszkalnego, wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości