Wzory pism w postępowaniu cywilnym

Poza przypadkami opisanymi w zakładce wzory formularzy i pism na formularzach, w których pisma (pozwy, odpowiedzi na pozew, pozwy wzajemne, zarzuty/sprzeciwy, wnioski dowodowe) składa się na formularzach, wszystkie inne pisma procesowe składane do sądu są pisane w tradycyjny sposób.

Oczywiście muszą one zawierać wszystkie informacje wymagane dla pism procesowych danego rodzaju (szczególnie pierwszych lub kolejnych w sprawie). W zakładce pisma w postępowaniu cywilnym można sprawdzić jakie elementy musi zawierać pismo procesowe.

Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory pism – pozew o zapłatę oraz odpowiedź na pozew o zapłatę, a także wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Wszystkie przykładowe pisma stanowią casusy wymyślone przez autorki, nie mające nic wspólnego z prawdziwymi postaciami i sytuacjami. Stąd wszelkie podobieństwo może być jedynie przypadkowe.

Korzystając z wzorów i przykładowych pism, pamiętać należy, że każda sprawa jest inna, dlatego należy własnymi słowami jak najrzetelniej opisać własną sytuację.

- PRZYKŁAD POZWU O ZAPŁATĘ -

Wałbrzych, dnia 07 czerwca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
I Wydział Cywilny
ul. Słowackiego 10, 11
58-300 Wałbrzych 

Powód:
 Jakub Jakubowski
zam. ul. Biała 11, 58-111 Wałbrzych
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
JakubPolEx Jakub Jakubowski
z/s ul. Biała 11, 58-111 Wałbrzych
NIP: 111-222-33-44

Pozwany:  Grzegorz Grzegorzewski
zam. ul. Czarna 22, 54-987 Świebodzice
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
GrzegorzPolEx Grzegorz Grzegorzewski

wartość przedmiotu sporu: 12.000 zł
(dwanaście tysięcy złotych)

POZEW O ZAPŁATĘ

W imieniu własnym wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 12.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 18 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty,
2. rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym. W przypadku nie uwzględnienia powyższego wniosku, wnoszę o przeprowadzenie rozprawy również w nieobecności powoda,
3. zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych.

Uzasadnienie

Wierzytelność dochodzona przez powoda od pozwanego wynika z umowy zawartej w formie pisemnej w dniu 7 marca 2013 r. Na mocy tej umowy powód zobowiązał się wykonać na rzecz pozwanego remont dachu, obejmujący usunięcie dotychczasowych dachówek, wymianę części elementów drewnianych, położenie folii izolacyjnej, nowych dachówek oraz wykonanie ocieplenia wełną mineralną. Pozwany zobowiązał się zapłacić powodowi wynagrodzenie w kwocie 12.000 zł., po zakończeniu wszystkich prac, na podstawie faktury wystawionej przez powoda. Każdy z etapów prac miał być odbierany protokolarnie.

dowód: umowa z dnia 7 marca 2013 r.

Powód należycie wykonał remont dachu, w terminie określonym w umowie, na potwierdzenie czego przedkłada protokoły odbioru prac podpisane przez pozwanego. Ponadto pozwany nigdy nie podnosił żadnych zarzutów co do jakości wykonanych prac. W związku z tym, powód wystawił i przekazał pozwanemu dnia 10 kwietnia 2013 r. fakturę VAT nr 29/2013 na kwotę 12.000 zł. Pozwany potwierdził podpisem jej odbiór. Faktura określa 7 dniowy termin płatności.

dowód:
* protokoły z odbioru prac remontowych podpisane przez obie strony,
* faktura VAT nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Ponieważ pozwany nie zapłacił w terminie faktury oraz zaczął unikać powoda (nie odbierał telefonów, nie odpisywał na e-maile, nie można go było zastać w domu), pismem z dnia 29 kwietnia 2013 r. powód wezwał pozwanego do dobrowolnej zapłaty żądanej kwoty w terminie 7 dni. Do dnia wniesienia pozwu pozwany nie zapłacił kwoty wynagrodzenia za wykonany remont dachu.

dowód: wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru pisma przez pozwanego

Od należności wynikającej z faktury VAT numer 29/2013 powód domaga się również odsetek ustawowych, liczonych od dnia 18 kwietnia 2013 r. tj. od dnia następnego po dniu wymagalności płatności faktury.

Dochodzona wierzytelność jest bezsporna, gdyż wynika ona wprost z umowy, natomiast pozwany potwierdził odbiór wykonanych prac bez zastrzeżeń.

Z uwagi na fakt, iż podpisana przez pozwanego faktura, stanowi w świetle art. 485 §1 pkt 2 KPC zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

W związku z tym, że pozwany nie spełnił świadczenia do dnia dzisiejszego, wniesienie pozwu jest konieczne i uzasadnione.

Uiszczono opłatę od pozwu w kwocie 500 zł.

Uzasadnienie właściwości sądu:

Stosownie do § 6 umowy z dnia 7 marca 2013 r. strony poddały spór pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Wykonawcy (w niniejszej sprawie powoda), stąd pozew zostaje wniesiony do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

 


Jakub Jakubowski

Załączniki:
1. odpis pozwu wraz z wszystkimi załącznikami,
2. kopia umowy z dnia 7 marca 2013 r.,
3. kopia protokołów z odbioru prac remontowych podpisanych przez obie strony,
4. faktura VAT nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
5. wezwanie pozwanego do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru pisma przez pozwanego,
6. potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej.