Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 48
Wszystkich: 13828899


LINKI
Nowe mieszkania Wrocław Fabryczna
Wynajem samochodów Toruń
Księgowa Olsztyn
Geodeta Zabierzów
Biuro rachunkowe Wrocław
Architekci Szczecin
Opieka stron WordPress

Wzory pism w sprawach ubezpieczeniowych

Kiedyś na stronie Rzecznika Ubezpieczonych zostało zamieszczonych mnóstwo wzorów pism w sprawach ubezpieczeniowych, kierowanych do różnych podmiotów (rzecznika, ubezpieczycieli czy sądów). Można było znaleźć m.in. wzory pism do ubezpieczycieli dotyczących ubezpieczenia pojazdów, dotyczące dotyczących ubezpieczenia osobowego i majątkowego. W toku reform, instytucja Rzecznika Ubezpieczonych została zlikwidowana, a jej miejsce zajął Rzecznik Finansowy, który zajmuje się szerszym zakresem spraw niż same ubezpieczenia. Ofiarą tych zmian padły m.in. wzory, których na stronie Rzecznika nie znajdziemy już tyle, co kiedyś. Jakie więc i gdzie znajdziemy?

1. Rzecznik ograniczył ilość wzorów do tych w sprawach, które są prowadzone wyłącznie z jego udziałem. Warto tam zatem zajrzeć, gdy szukamy:

* wzorów wniosków i dokumentów, które należy złożyć, gdy wnioskujemy o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego przez Rzecznika, czy to w sprawie ubezpieczeniowo-emerytalnej czy bankowo-kapitałowej,
* wzorów wniosków i dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia postępowania polubownego, które może być prowadzone przy Rzeczniku Finansowym,
* wzorów dokumentów potrzebnych do wydania istotnego poglądu Rzecznika, w  przypadku postępowania sądowego,
* wzoru wniosku o skargę nadzwyczajną.
Powyższe wnioski można znaleźć na stronie Rzecznika Finansowego, w tej zakładce: https://rf.gov.pl/wzory-wnioskow/

2. Duża baza wniosków z zakresu ubezpieczenia emerytalno – rentowego została zamieszczona na stronie prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znajdziemy tam wzory podzielone tematycznie na:

* sprawy z zakresu rent i emerytur,
* zasiłki i świadczenia,
* wnioski dotyczące ustalenia kapitału początkowego,
* wnioski dla osób pracujących,
i inne.
Z wzorami publikowanymi przez ZUS możecie się zapoznać na tej stronie: https://www.zus.pl/wzory-formularzy

Niestety na stronie ZUS nie znajdziemy wzorów pism, które byłyby pomocne przy sporach z tą instytucją np. wzorów odwołań od decyzji ZUS. Dlatego też poniżej zamieszczam ogólny wzór takiego odwołania.

3. Ponadto problematyka odszkodowań od sprawców wypadków oraz od ubezpieczycieli jest poruszana na wielu blogach prowadzonych np. przez radców prawnych specjalizujących się w tej tematyce, mających doświadczenie w takich postępowaniach sądowych. Z blogów tych można dowiedzieć się jakich świadczeń (bo jest ich kilka: odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, nawiązki) może domagać się od sprawcy poszkodowany i w którym postępowaniu (w niektórych sprawach właściwe będzie postępowanie karne, w innych cywilne, a każde z nich ma swoje plusy i minusy). Polecamy Wam tylko zwrócić uwagę kto jest autorem danego artykułu (żeby zweryfikować rzetelność zamieszczonych w nim informacji) i kiedy został opublikowany (żeby sprawdzić czy są one w miarę aktualne).

- WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS -


……………………, dnia ……………………………r.
 
Sąd Okręgowy w …............
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

……………………………………………
…………………………………………..
                     za pośrednictwem  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w ………………………………..
…………………………………………………
{odwołanie kierujemy do sądu okręgowego,
ale wnosimy/przesyłamy do oddziału ZUS,
który wydał zaskarżaną decyzję, aby mógł ją
ewentualnie zmienić albo ustosunkować się do niej
i przesłać do sądu}


Odwołujący: …………………………………………..
………………………………………….
………………………………………….
PESEL: ….........………………………..
 

 Sygnatura sprawy: ……………….. {ta, którą nadał ZUS}
 

ODWOŁANIE
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w …......… z dnia …....….. r.
o numerze ……….

Działając w imieniu własnym, niniejszym zaskarżam decyzję ZUS Oddział w  ………. z dnia ………. r., doręczoną mi w dniu ……… r. {dobrym zwyczajem jest zaznaczenie sobie na pismach urzędowych lub kopercie daty doręczenia, gdyż od niej biegną terminy na złożenie odwołania, apelacji, itp.}, wydaną w sprawie prowadzonej pod wskazaną powyżej sygnaturą, w całości/w części* tj. co do punktu..….. zarzucając jej to, iż ……………. {podajemy powody dla których decyzja nie mogła zostać wydana lub nie mogła zostać wydana o takiej treści np. decyzja powyższa nie mogła zostać wydana z uwagi na przedawnienie roszczeń ZUS, z uwagi na błędne przyjęcie, że uzyskiwałem przychody, z uwagi na błędne przyjęcie, że podróżowałem pobierając świadczenie chorobowe, itd.}.

Dlatego też wnoszę o………… {należy podać zakres wniosku np. o uchylenie powyższej decyzji w całości lub jej zmianę w części – jeśli tak to w jakiej części}.

{Można także złożyć wniosek o:
- dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu ……………………………..…. na okoliczność ………………………………… - jeśli to konieczne,
- o przyznanie pełnomocnika z urzędu (jeśli są spełnione ustawowe przesłanki)}.

Uzasadnienie


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
{W uzasadnieniu należy najpierw opisać stan faktyczny, czyli jaka była sytuacja, jaka została wydana decyzja przez ZUS}

Z powyższym nie mogę się zgodzić z następujących powodów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
{a następnie uzasadnić dlaczego nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem ZUSu, podając argumenty świadczące o tym, że inny był stan faktyczny – rzeczywisty, albo stan prawny – podając zarzuty co do sytuacji prawnej albo naruszenia określonych przepisów przy wydaniu decyzji.
Nie mogą to być „gorzkie żale”, narzekania na naszą złą sytuację, lecz zarzuty poparte dowodami, że decyzja została wydana błędnie, że zawiera jakieś wady, nieścisłości, które powodują, że powinna zostać zmieniona.
Z uzasadnienia powinno wynikać także w jakim zakresie należy ją zmienić.
Jeśli wnioskujemy o przydzielenie pełnomocnika z urzędu, należy uzasadnić z jakiego powodu; jeśli o przesłuchanie świadków – co ich zeznania mają udowodnić, jeśli o powołanie biegłego – co ma ocenić.}

Mając powyższe na względzie, wnoszę jak na wstępie.


.................................................
(podpis)    


  Załącznik:  
- odpis odwołania,
- załączane dokumenty {należy wymienić}

 

Ważne:

Prawda jest taka, że ZUS wygrywa przed sądem większość spraw. Oczywiście, jeśli naszym zdaniem decyzja została wydana błędnie, należy się od niej odwołać. Warto jednak najpierw przejść się do ZUS i poprosić o wyjaśnienie stanowiska, bo może brakuje nam jakichś informacji.

Natomiast jeśli już się odwołujemy lub odwołaliśmy to należy wiedzieć, że co prawda postępowanie przed sądem jest bezpłatne (nawet jeśli przegramy nie zostaniemy obciążeni kosztami sądowymi), to jednak ZUS reprezentują w nich radcowie prawni, którzy wnioskują o zasądzenie na ich rzecz kosztów zastępstwa procesowego. Jeżeli nie chcemy ich ponosić (szczególnie gdy jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej) można złożyć wniosek o niezasądzanie tych kosztów. Sądy często się do nich przychylają.

Aktualizacja artykułu: 27.05.2022 r.

tagi: wzory pism do ubezpieczyciela, wzór pisma do ubezpieczyciela, wzór pisma do ZUS, pismo o zwrot składki z ubezpieczenia OC, odwołanie od decyzji ZUS