Wzory pism w sprawach ubezpieczeniowych

Mieliśmy zamiar stworzyć odrębny dział zawierający wzory pism w sprawach ubezpieczeniowych, ale okazało się, że zostaliśmy wyprzedzeni i wzory takie, znajdziemy na stronie Rzecznika Ubezpieczonych (RU), który zapowiada dalsze rozbudowywanie tego działu. Poniżej przezentujemy więc LINKI do strony RU.

Baza pism na stronie RU została podzielona na:

1. pisma w sprawach z ubezpieczeń o charakterze majątkowym, osobowym i komunikacyjnym, tj.:

* wzory pism do Rzecznika Ubezpieczonych,

* wzory pism do ubezpieczycieli dotyczących ubezpieczenia pojazdów (w tym związanych z wysokością składek lub odszkodowań, sprzedażą pojazdu, kradzieżą wraz z protokołem, kolizją, odpowiedzią w sprawie przedawnionej składki ubezpieczeniowej; znajdziemy tam również wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ugody w sprawie szkody komunikacyjnej, pozwu, sprzeciwu od nakazu zapłaty),

* wzory pism dotyczących ubezpieczenia osobowego (np. zgłoszenie szkody na osobie, ugoda, pozew),

* wzory pism dotyczących ubezpieczenia majątkowego (np. dotyczących odwołań w sprawie wysokości odszkodowań przy różnych szkodach; zgłoszenie kradzieży, pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty).

2. pisma w sprawach z zakresu zabezpieczenia emerytalnego, tj.:

* wzór skargi na nierzetelne czynności akwizycyjne,

* wzór wniosku w sprawach nie przekazania składek do OFE,

* wzór wniosku o wypłatę emerytury,

* wnioski uposażonych i małżonków osób zmarłych, ubezpieczonych w OFE.

Źródło: strona Rzecznika Ubezpieczonych znajdująca się pod adresem http://rzu.gov.pl

3. Ponadto problematyka odszkodowań od sprawców wypadków oraz od ubezpieczycieli jest poruszana na wielu blogach prowadzonych np. przez radców prawnych specjalizujących się w tej tematyce, mających doświadczenie w takich postępowaniach sądowych. Z blogów tych można dowiedzieć się jakich świadczeń (bo jest ich kilka: odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, nawiązki) może domagać się od sprawcy poszkodowany i w którym postępowaniu (w niektórych sprawach właściwe będzie postępowanie karne, w innych cywilne, a każde z nich ma swoje plusy i minusy). Polecamy Wam tylko zwrócić uwagę kto jest autorem danego artykułu (żeby zweryfikować rzetelność zamieszczonych w nim informacji) i kiedy został opublikowany (żeby sprawdzić czy są one w miarę akutualne).

 

tagi: wzory pism do ubezpieczyciela, wzór pisma do ubezpieczyciela, wzór pisma do OFE, wzór pisma do ZUS, pismo o zwrot składki z ubezpieczenia OC, zgłoszenie szkody, ugoda, pozew, pozew o rentę, zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku