Wzorzec umowy spółki jawnej S24 zawieranej przez internet

Informacje jak założyć spółkę jawną przez internet można znaleźć na tej stronie.
Spółkę można założyć wypełniając i podpisując wzorzec umowy spółki jawnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w tzw. trybie S24. W tym przypadku plusem jest szybkość założenia spółki (w dobę) oraz niższe opłaty sądowe, minusem – ograniczona treść umowy spółki, ponieważ zawarcie umowy polega na uzupełnieniu, krok po kroku, wzorca oraz wyborze pewnych zapisów spośród kilku wariantów. Przed podjęciem decyzji czy podpisać umowę w tradycyjny sposób czy też zawrzeć ją poprzez system teleinformatyczny, dobrze jest zapoznać się z treścią wzorca. Jest on ustalany rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Po zmianie, obowiązującej od 1 kwietnia 2016 r. wygląda następująco:


- WZORZEC UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -

Umowa spółki jawnej
z dnia .............

§ 1

Stawający:
1) .......................................................................................................,
2) .......................................................................................................,
3) ........................................................................................................
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę jawną, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: ............................................................ spółka jawna.

§ 3

Siedzibą Spółki jest: .................................................................................

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD ............) ......................................................................................
2) (PKD ............) ......................................................................................
3) (PKD ............) ......................................................................................

§ 5

Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów pieniężnych o wartości ............. zł (słownie: ...................) w ten sposób, że:
1) wspólnik .......................... wnosi wkład w wysokości ............................. zł
(słownie: ...........................................);
2) wspólnik .......................... wnosi wkład w wysokości ............................. zł
(słownie: ...........................................);
3) wspólnik .......................... wnosi wkład w wysokości ............................. zł
(słownie: ...........................................).

§ 6

Wariant A
1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
3. W razie śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wystąpienia wspólnika ze Spółki, Spółka nie ulega rozwiązaniu.

Wariant B
Spółkę zawiera się na czas oznaczony: do dnia ...........................

§ 7

Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

§ 8

Wariant A
Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są wszyscy wspólnicy.

Wariant B

Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są:
1) ....................................................................................................
2) ....................................................................................................
3) ....................................................................................................

§ 9

Wariant A
Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach Spółki.

Wariant B
Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:
1) ........................................................... w udziale .................. %
2) ........................................................... w udziale .................. %
3) ........................................................... w udziale .................. %

§ 10

Wariant A
Każdy wspólnik jest zobowiązany do równego uczestniczenia w stratach Spółki.

Wariant B
W stratach uczestniczą w częściach równych wyłącznie:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................

Wariant C
Każdy wspólnik jest zobowiązany do uczestniczenia w stratach Spółki stosownie do posiadanego udziału w zyskach Spółki.

§ 11

Wariant A
Ogół praw i obowiązków wspólnika nie może być przeniesiony na inną osobę.

Wariant B
Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę.

Wariant C
Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inną osobę nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.

§ 12

Wariant A
Zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonej w uchwale wspólników o zmianie umowy.

Wariant B
Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników podjętej z udziałem wszystkich wspólników. Do zmiany umowy nie jest jednak wymagana zgoda wszystkich wspólników, a uchwała może być podjęta bezwzględną większością głosów.

§ 13

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia .............. roku.

 

Podpisy wspólników:
1) ...............................
2) ...............................
3) ...............................

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2016, poz. 111).
Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 r.

tagi: wzór umowy spółki jawnej zawieranej przez internet, wzorzec umowy spółki jawnej zawieranej online, wzór umowy spółki jawnej udostępniony w systemie teleinformatycznym, elektroniczny wzorzec umowy spółki jawnej, wzór umowy spółki jawnej S24