Zmiana umowy spółki jawnej zawieranej przez internet S24

Umowa spółki jawnej zawarta przez internet (przez system udostępniony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), od 1 kwietnia 2016 r., może być również zmieniana przez internet. Warunkiem jednak takiej zmiany jest ciągłość zmian wykonywanych online, to znaczy, że jeśli którykolwiek aneks do umowy zostanie zawarty w innej formie niż elektroniczna, kolejne nie mogą już być zawierane przez system informatyczny.
Zmienić umowę można na dwa sposoby – albo wprowadzając tekst jednolity spółki zawierający zmiany, albo wykorzystując wzorzec uchwały zmieniającej konkretne postanowienia umowy.
Oczywiście umowę można zmienić tylko w tym zakresie jaki umożliwia wzorzec. Adres spółki zmienia się przy wykorzystaniu odrębnego wzorca.
Zmiana, tak jak zawarcie umowy w tej formie, wymaga złożenia podpisów (bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy kwalifikowanych certyfikatów albo podpisów ePUAP) przez wszystkich wspólników.
Poniżej zamieszczamy wzorce uchwał zmieniających umowę spółki.


- WZORZEC UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ -

Uchwała nr ...... z dnia .................


Stawający:
1) ..................................................................................................,
2) ..................................................................................................,
3) ...................................................................................................
postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia .............. w ten sposób, że:
- § ... otrzymuje brzmienie: „...........................”,
- § ... otrzymuje brzmienie: „...........................”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ..... głosów za, ..... głosów przeciw.

 

Podpisy wspólników:
1) .........................
2) .........................
3) .........................


Jak już pisaliśmy wyżej, umowę można też zmienić wprowadzając nowy jej tekst na podstawie takiej uchwały:Uchwała nr .............. z dnia ................


W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity umowy spółki, który otrzymuje brzmienie:

Umowa spółki jawnej
z dnia .............

§ 1

Stawający:
1) .......................................................................................................,
2) .......................................................................................................,
3) ........................................................................................................
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę jawną, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: ............................................................ spółka jawna.

§ 3

Siedzibą Spółki jest: .................................................................................

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD ............) ......................................................................................
2) (PKD ............) ......................................................................................
3) (PKD ............) ......................................................................................

§ 5

Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów pieniężnych o wartości ............. zł (słownie: ...................) w ten sposób, że:
1) wspólnik .......................... wnosi wkład w wysokości ............................. zł
(słownie: ...........................................);
2) wspólnik .......................... wnosi wkład w wysokości ............................. zł
(słownie: ...........................................);
3) wspólnik .......................... wnosi wkład w wysokości ............................. zł
(słownie: ...........................................).

§ 6

Wariant A
1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
3. W razie śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wystąpienia wspólnika ze Spółki, Spółka nie ulega rozwiązaniu.

Wariant B
Spółkę zawiera się na czas oznaczony: do dnia ...........................

§ 7

Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

§ 8

Wariant A
Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są wszyscy wspólnicy.

Wariant B

Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są:
1) ....................................................................................................
2) ....................................................................................................
3) ....................................................................................................

§ 9

Wariant A
Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach Spółki.

Wariant B
Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:
1) ........................................................... w udziale .................. %
2) ........................................................... w udziale .................. %
3) ........................................................... w udziale .................. %

§ 10

Wariant A
Każdy wspólnik jest zobowiązany do równego uczestniczenia w stratach Spółki.

Wariant B
W stratach uczestniczą w częściach równych wyłącznie:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................

Wariant C
Każdy wspólnik jest zobowiązany do uczestniczenia w stratach Spółki stosownie do posiadanego udziału w zyskach Spółki.

§ 11

Wariant A
Ogół praw i obowiązków wspólnika nie może być przeniesiony na inną osobę.

Wariant B
Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę.

Wariant C
Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inną osobę nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.

§ 12

Wariant A
Zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonej w uchwale wspólników o zmianie umowy.

Wariant B
Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników podjętej z udziałem wszystkich wspólników. Do zmiany umowy nie jest jednak wymagana zgoda wszystkich wspólników, a uchwała może być podjęta bezwzględną większością głosów.

§ 13

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia .............. roku.

 

Podpisy wspólników:
1) ...............................
2) ...............................
3) ...............................

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2016, poz. 111).
Wzory obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2016 r.

tagi: wzór zmiany umowy spółki jawnej zawieranej przez internet, wzór zmiany umowy spółki jawnej udostępniony w systemie teleinformatycznym, wzór zmiany umowy spółki jawnej S24, wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej zawieranej online, elektroniczny wzór uchwały w spółce jawnej