Zmiana umowy spółki komandytowej zawartej przez internet S24

Od 1 kwietnia 2016 r. umowa spółki komandytowej, która została zawarta przez internet (za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości), może być również zmieniana online. Zmienić w ten sposób nie można tylko § 1 umowy, wskazującego strony, oraz § 15 ust. 2 mówiącego o pierwszym roku obrotowym. Reszta postanowień może być zmieniona, oczywiście w zakresie, jaki umożliwia wzorzec. Adres zmienia się odrębnym wzorcem uchwały. Warunkiem zmiany umowy przez internet jest ciągłość zmian wykonywanych online, to znaczy, że zarówno umowa jak i wszystkie jej zmiany muszą być dokonywane w ten sposób.
Zmienić umowę można na dwa sposoby – albo wykorzystując wzorzec uchwały zmieniającej konkretne postanowienia umowy albo wprowadzając tekst jednolity umowy spółki zawierający zmiany. Po wprowadzeniu zmian podpisy powinni złożyć wszyscy wspólnicy (bezpieczne e-podpisy lub podpisy ePUAP).

Poniżej zamieszczamy wzorce uchwał zmieniających umowę spółki.

 

- WZORZEC UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UMOWĘ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ –

Uchwała nr .......... z dnia ..............

Stawający:
1) ......................................................................................................,
2) ......................................................................................................,
3) .......................................................................................................
postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia .................... w ten sposób, że:
- § ... otrzymuje brzmienie: „.......................”,
- § ... otrzymuje brzmienie: „.......................”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .............. głosów za, ............... głosów przeciw.

Podpisy wspólników:
1) ..................................
2) ..................................
3) ..................................

 

Jak już pisaliśmy wyżej, umowę można też zmienić wprowadzając nowy jej tekst na podstawie takiej uchwały:


Uchwała nr .......... z dnia ..............

W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity umowy spółki, który otrzymuje brzmienie:

Umowa spółki komandytowej
z dnia .........


§ 1

Stawający:
1) ...................................................................................................,
2) ...................................................................................................,
3) ...................................................................................................,
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę komandytową, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: ................................................................ spółka komandytowa.

§ 3

Siedzibą Spółki jest: ..........................................................................

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD ..............) ..........................................................................
2) (PKD ..............) ..........................................................................
3) (PKD ..............) ..........................................................................

§ 5

1. Wspólnikami odpowiadającymi za zobowiązania Spółki bez ograniczenia (komplementariuszami) są:
1) ...................................................................................................,
2) ...................................................................................................,
3) ....................................................................................................
2. Komandytariuszem jest / komandytariuszami są:
1) ...................................................................................................,
2) ...................................................................................................,
3) ....................................................................................................

§ 6

1. Suma komandytowa, do wysokości której ogranicza się odpowiedzialność komandytariusza, wynosi:
1) dla ....................... kwotę: ...................... zł
(słownie: ....................................................),
2) dla ....................... kwotę: ...................... zł
(słownie: ....................................................),
3) dla ....................... kwotę: ...................... zł
(słownie: ....................................................).
2. Wkłady objęte sumą komandytową zostały wniesione w całości.

§ 7

Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów pieniężnych o wartości: ................ zł (słownie: ............................................) w ten sposób, że:
1) wspólnik ................................... wnosi wkład w wysokości: .................. zł
(słownie: ........................................................................);
2) wspólnik ................................... wnosi wkład w wysokości: .................. zł
(słownie: ........................................................................);
3) wspólnik ................................... wnosi wkład w wysokości: .................. zł
(słownie: ........................................................................).

§ 8

Wariant A
1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
3. W razie śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wystąpienia wspólnika ze Spółki, Spółka nie ulega rozwiązaniu.

Wariant B
Spółkę zawiera się na czas oznaczony: do dnia ...............................................

§ 9

Uprawnionymi do reprezentowania Spółki są komplementariusze:
1) ...................................................................................................,
2) ...................................................................................................,
3) ...................................................................................................,
z których każdy może samodzielnie działać w imieniu Spółki.

§ 10

Wariant A
Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są wspólnicy, którzy mają prawo jej reprezentacji.

Wariant B
Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są następujący wspólnicy:
1) ...................................................................................................,
2) ...................................................................................................,
3) ....................................................................................................

§ 11

Wariant A
Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach Spółki.

Wariant B
Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:
1) ....................................................... w udziale ........................%,
2) ....................................................... w udziale ........................%,
3) ....................................................... w udziale ........................%.

§ 12

Wariant A
Każdy wspólnik jest zobowiązany do równego uczestniczenia w stratach Spółki.

Wariant B
W stratach uczestniczą w częściach równych wyłącznie:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................

Wariant C
Każdy wspólnik jest zobowiązany do uczestniczenia w stratach Spółki stosownie do posiadanego udziału w zyskach Spółki.

§ 13

Wariant A
Ogół praw i obowiązków wspólnika nie może być przeniesiony na inną osobę.

Wariant B
Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę.

Wariant C
Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inną osobę nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników.

§ 14

Wariant A
Zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonej w uchwale wspólników o zmianie umowy.

Wariant B
Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników podjętej z udziałem wszystkich wspólników. Do zmiany umowy nie jest jednak wymagana zgoda wszystkich wspólników, a uchwała może być podjęta bezwzględną większością głosów.

§ 15

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ................. roku.

 

Podpisy wspólników:
1) ........................
2) ........................
3) ........................

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2015, poz. 70).
Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 r.

tagi: zmiana wzorca umowy spółki komandytowej zawieranej przez internet, wzorzec zmiany umowy spółki komandytowej zawieranej online, spółka komandytowa S24 zmiana umowy, wzór umowy spółki komandytowej udostępniony w systemie teleinformatycznym, wzorzec zmiany umowy spółki komandytowej S24, elektroniczny wzorzec umowy spółki komandytowej, jak zmienić umowę spółki komandytowej założoną przez internet