Pisma w sprawach o rozwód

Poniżej prezentujemy wzory pism w sprawach rozwodowych: pozwy oraz odpowiedzi na pozew, a także przykładowe pozwy i odpowiedzi na pozew w fikcyjnych sprawach.

 

- WZÓR POZWU O ROZWÓD -

 

………………………...., dnia ……………… r.
 (miejscowość)                               

Sąd Okręgowy w ……….....………

Powód(ka):  ............................................................,
                                  (imię i nazwisko)

zam..........................................................................
                     (dokładny adres zamieszkania)

PESEL: ..........................

Pozwany(a):  ..........................................................,
                                  (imię i nazwisko)

zam..........................................................................
                    (dokładny adres zamieszkania)                                                                                       

 

POZEW O ROZWÓD

Wnoszę o:

1) rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu ............. r. w USC w  ...................................... pomiędzy ………………… (należy podać dane małżonków wynikające z aktu stanu cywilnego) przez rozwód bez orzekania o winie*/ z winy powoda(-dki)*/ z winy pozwanego(-nej)*/ z winy obu stron*;
2) powierzenie powódce(-owi)/ pozwanej(-emu) władzy rodzicielskiej nad synem /córką ………………. r. dnia .............. r. w ..................... ;
3) zobowiązanie pozwanego(-ej)/ powoda(-ki) do ponoszenia kosztów utrzymania syna / córki w kwocie ………. zł miesięcznie;
4) zasądzenie od pozwanego(-ej) na rzecz powódki(-a) kosztów procesu wg norm przepisanych/ zwolnienie od kosztów sądowych.**

Ponadto wnoszę o:

5) wezwanie na rozprawę świadków (należy podać ich imiona, nazwiska i dokładne adresy – ale: świadków powołujemy tylko, jeżeli wnosimy o orzeczenie winy małżonka);
6) powierzenie dziecka/ dzieci stron wymienionych w pkt 2 powyżej, na czas trwania procesu powódce (powodowi) i zobowiązanie pozwanego (-ej) do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka/ dzieci w kwocie ……… zł. miesięcznie i przekazywania ich powódce (powodowi) do …. dnia każdego miesiąca.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy podać datę zawarcia związku małżeńskiego, informacje o dzieciach (kiedy się urodziły), informacje o sytuacji finansowej małżonków (także drugiego małżonka, zwłaszcza gdy wnosimy o zasądzenie alimentów), a także o wzajemnych relacjach (czy są dobre czy na tyle złe, że małżonkowie nie utrzymują ze sobą kontaktów i nie chcą utrzymywać), o ewentualnym zamieszkiwaniu razem (ze względu np. na problemy mieszkaniowe), itd. Jeśli wnosimy o orzeczenie winy małżonka, również należy wykazać na czym ta wina polegała i jako dowód powołać świadków lub wskazać na inne dowody (dokumenty, listy, maile, zdjęcia, rachunki, w zależności od sytuacji).

Należy pamiętać, że sąd orzeka rozwód, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (nie wystarczą tu jakieś przejściowe kłopoty, kryzys, wyjazd). O zupełnym rozkładzie pożycia mówimy wtedy, gdy zostały między małżonkami zerwane więzi (wszystkie): 1. w sferze emocjonalnej (uczuciowej), 2. fizycznej (brak współżycia) i 3. gospodarczej (nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, itp.). 

 

...................................................
(czytelny podpis)              

 

Załączniki:

1) pozew i wszystkie załączniki w 2 egzemplarzach,
2) odpis skrócony aktu małżeństwa,
3) odpis (-y) skrócony (-e) aktu (-ów) urodzenia małoletniego (-ch) dziecka (-i),
4) należy wymienićdowody, na które się powołujemy wnioskując o wydanie orzeczenia o winie współmałżonka,
5) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powódki (-a) **

 

* należy określić rodzaj orzeczenia, który ma wydać sąd,
** w tym przypadku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powódki(-a) - na urzędowym formularzu.

 

adwokat rozwód