Umowa spółki cywilnej

Informacje jak założyć spółkę cywilną można znaleźć na tej stronie.
Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór umowy spółki cywilnej, także w formie dokumentu .doc oraz .odt.
Ustawa wymaga dla zawarcia umowy spółki cywilnej jedynie zwykłej formy pisemnej dla celów dowodowych.


UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ


zawarta w dniu .......................... w ..........................................
pomiędzy:
................................., zam. przy ul. ..................................., w ..................................., posiadającym numer PESEL o numerze .............................., numer NIP: ............................
a
................................., zam. przy ul. ..................................., w ..................................., posiadającym numer PESEL o numerze .............................., numer NIP: ............................

zwanymi dalej łącznie Wspólnikami lub osobno Wspólnikiem,

o następującej treści:

§ 1

1.    Wspólnicy, dążąc do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, zawiązują spółkę cywilną zwaną dalej Spółką.
2.    Spółka prowadzona będzie pod firmą ........................................ spółka cywilna. Spółka może używać skróconej nazwy: ................................................ s.c. (w firmie czyli nazwie spółki cywilnej muszą być imiona i nazwiska wspólników)
3.    Miejscem prowadzenia działalności przez spółkę będzie ....................................

§ 2

1. Wspólnym celem gospodarczym Wspólników jest ..................................................................................................
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) ..................................................
b) ..................................................
c) ..................................................
(należy podać przedmiot działalności spółki, najlepiej na podstawie PKD)

§ 3

1. Aby realizować wspólny cel gospodarczy określony w § 2, Wspólnicy zobowiązują się wnieść w formie wkładów:
a) ........................... - .................................................
b) ........................... - .................................................
(Należy wskazać wspólników i opisać ich wkłady. Zgodnie z art. 861 § 1 KC wkładem może być własność, inne prawo albo świadczenie usług. Mogą to być zatem np. środki pieniężne, aporty, usługi, oddanie rzeczy do używania. Należy pamiętać, że istnieje domniemanie, że wkłady wspólników mają taką samą wartość; jeśli jest inaczej, dobrze jest to zapisać, również z uwagi na późniejsze rozliczenia.)
2. Udziały poszczególnych Wspólników w zyskach i stratach Spółki wynoszą:
a) ......................... - ...... %
b) ......................... - ...... %
(Określenie wysokości udziałów jest szczególnie istotne przy różnej wartości wkładów, ponieważ stosownie do art. 867 § 1 KC każdy wspólnik uczestniczy w zyskach i stratach w tym samym udziale, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Jedynie w umowie spółki można inaczej ustalić udział wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.)

§ 4

1. Każdy Wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania.
2. Każdy Wspólnik może samodzielnie, bez uprzedniej zgody Wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki. Wspólnicy ustalają, że zakres zwykłych czynności Spółki odnosi się do spraw, których wartość nie przekracza ................. (można określić, że chodzi o jednorazową wartość transakcji, łączną lub za określony czas – w zależności od rodzaju transakcji). Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy, chociażby jeden z pozostałych Wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała Wspólników.
3. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności wymagają zgody wszystkich Wspólników, wyrażonej w formie uchwały lub podpisów na umowie, która dotyczy danej sprawy.
4. Każdy Wspólnik może bez uprzedniej uchwały Wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na niepowetowane straty.
(Zgodnie z KC każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Jeśli Wspólnicy chcą przyjąć inne zasady reprezentacji Spółki, należy to uwzględnić w umowie lub podjąć stosowną uchwałę)

§ 5

Każdy Wspólnik ma prawo i obowiązek pracować dla Spółki, a w szczególności:
1. ...............................................
2. ...............................................
(Można określić do jakiej pracy czy jakiego zakresu pracy zobowiązani są poszczególni wspólnicy. Jeśli za prowadzenie spraw spółki Wspólnik ma otrzymywać wynagrodzenie, należy to zapisać w umowie)

§ 6

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*/ Czas trwania Spółki jest ograniczony do dnia ................ r.*
2. Każdy ze Wspólników może ze Spółki wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. (jeśli umowa została zawarta na czas nieoznaczony)
3. Z ważnych powodów Wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia. (nawet jeśli spółka była zawarta na czas oznaczony)

§ 7

1. Wspólnicy ustalają, że rokiem obrachunkowym będzie rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy trwa do dnia 31 grudnia ............. r.

§ 8

Wkłady wniesione do Spółki oraz pożyczki udzielone Spółce przez Wspólnika nie będą oprocentowane.

§ 9

1. Wspólnikowi występującemu ze Spółki zwrócone zostaną w naturze rzeczy, które wniósł do Spółki do używania*/ wypłacona będzie wartość jego wkładu określona w § 3*/wypłacona będzie wartość, którą jego wkład miał w chwili wniesienia* (w zależności od sytuacji). Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez Spółkę rzeczy należących do Wspólnika.
2. Wspólnikowi występującemu ze Spółki wypłacona zostanie taka część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich Wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący Wspólnik uczestniczył w zyskach Spółki.
3. W przypadku śmierci Wspólnika, jego spadkobiercy wejdą do Spółki na jego miejsce. W takiej sytuacji powinni oni wskazać Spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali Wspólnicy będą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw Spółki.

§ 10

1. Z ważnych powodów każdy Wspólnik może żądać rozwiązania Spółki przez sąd.
2. Spółka zostanie rozwiązana:
a) zgodnie z jednomyślną uchwałą Wspólników,
b) jeśli pozostanie w niej tylko jeden Wspólnik,
c) zgodnie z wyrokiem sądu orzekającym jej rozwiązanie,
d) z dniem ogłoszenia upadłości Wspólnika.
(oczywiście mogą być jeszcze inne przyczyny rozwiązania umowy np. upływ czasu na jaki Spółka została założona, względy ekonomiczne, osiągnięcie zamierzonego celu gospodarczego lub stwierdzenie niemożności jego osiągnięcia)

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji wszystkich Stron pod rygorem nieważności.

§ 12

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą Wspólnicy w częściach równych.*/w częściach wynikających z ich udziałów w zyskach i stratach Spółki.*

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w .......... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron............................................                                                                                   ..........................................
      podpis Wspólnika                                                                                                        podpis Wspólnika

* - w zależności od woli stron

 

Umowa opracowana w oparciu o stan prawny na dzień 28.05.2014 r.


tagi: wzór umowy spółki cywilnej, umowa spółki cywilnej wzory