Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 43
Wszystkich: 13828894


LINKI
Nowe mieszkania Wrocław Fabryczna
Wynajem samochodów Toruń
Księgowa Olsztyn
Geodeta Zabierzów
Biuro rachunkowe Wrocław
Architekci Szczecin
Opieka stron WordPress

Umowa zlecenia

Szczegółowe regulacje dotyczące umowy zlecenia znajdują się w kodeksie cywilnym w art. 734-751. Poniżej zamieszczamy wzór umowy zlecenia oraz ogólne omówienie regulacji dotyczących umów zleceń.

 

- WZÓR ZLECENIA -

 

UMOWA ZLECENIA

 

Zawarta dnia ............................ r. (data) w .................................... (miejscowość)

pomiędzy:

................................................................. (imię i nazwisko lub nazwa zleceniodawcy)

zam./z siedzibą w .................................................... (adres)

reprezentowany przez ............................................. (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ................... (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Zleceniodawcą

a

................................................................ (imię i nazwisko lub nazwa zleceniobiorcy)

zam./z siedzibą w .................................................... (adres)

reprezentowany przez ............................................. (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ................ (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Zleceniobiorcą

 

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do ............................... (należy opisać przedmiot umowy, czyli świadczenie, czynności, które ma wykonać Zleceniobiorca; jeśli jest ich dużo, można je opisać w załączniku do umowy).

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności wykonując zlecenie.

§ 2

1. Z tytułu wykonania zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie .............. zł (słownie: ....................... zł.).

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia, na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Zleceniobiorcę, w terminie .................... dni od dnia wystawienia rachunku/faktury.

W zależności od tego jak się strony umówią, inny zapis o wynagrodzeniu może brzmieć:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi do ..... dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy, na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Zleceniobiorcę do ..... dnia każdego miesiąca i przesłanego Zleceniodawcy w formie elektronicznej.

albo też:

1. Z tytułu wykonania zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie ............... zł (słownie: ............. zł.).

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ten sposób, że do dnia ...... r. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy zaliczkę w wysokości ............... zł. (słownie: ...................... zł.), a pozostała część wynagrodzenia w kwocie ................ zł. (słownie: ................ zł.) zostanie zapłacona po wykonaniu zlecenia.

W zależności od tego kim jest Zleceniobiorca, Zleceniodawca może być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wtedy w umowie powinien się znaleźć odpowiedni zapis, np.:

Od kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 potrącone zostaną należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności określonych w § 1 innym osobom bez uzyskania uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej.

§ 4

1. Zleceniobiorca wykona zlecenie w terminie do .......................... r.

albo

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia ........................ r.

albo

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z zachowaniem .................. okresu wypowiedzenia. 

albo

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z ważnych powodów z zachowaniem ....................... okresu wypowiedzenia

§ 5

Zleceniobiorca wykona zlecenie używając materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę. Po zakończeniu zlecenia, przed otrzymaniem wynagrodzenia, Zleceniobiorca jest zobowiązany rozliczyć się ze Zleceniodawcą wykorzystanych materiałów.

 § 6

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie ................... (np. sąd właściwy dla siedziby zleceniodawcy, sąd właściwy dla pozwanego, dla powoda – jeśli przepisy prawa nie narzucają właściwości sądowej, strony mogą ją ustalić dowolnie).

 § 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

.......................................................                                                                .............................................................
               Zleceniodawca                                                                                                     Zleceniobiorca

 

 

Co należy określić w umowie zlecenia?

Przede wszystkim to, co we wszystkich umowach, czyli kto, komu, co i za ile. Pisząc umowę zlecenia można oprzeć się na zapisach kodeksowych, lub – w zakresie w jakim pozwala na to KC – uregulować zlecenie odmiennie. Jeśli tego nie zrobimy, do zlecenia będą się stosowały w zakresie nie uregulowanym umową, postanowienia kodeksu cywilnego. Przy umowie zlecenia zleceniobiorca jest oceniany za staranne działanie, a nie za rezultat działań.

Przy umowie zlecenia warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Jeśli zlecenie ma być wykonane za darmo (bez wynagrodzenia) musi to wyraźnie wynikać z umowy. Nie zawarcie w umowie żadnych zapisów dotyczących wynagrodzenia nie zwalnia od jego zapłaty.

2. Co do zasady, umowa zlecenia powinna być wykonana przez zleceniobiorcę. Strony mogą jednak umówić się, że zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia (w całości lub w części) osobie trzeciej. Z KC wynika ponadto, że zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej wtedy, gdy wynika to ze zwyczaju albo, gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. Z tego względu w wielu umowach znajdują się zapisy o zakazie przekazywania zlecenia osobom trzecim. Jeśli takiego zapisu nie ma, a zleceniobiorca przekaże zlecenie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym zleceniodawcę, ponieważ od tego powiadomienia zależy również zakres jego odpowiedzialności.

3. „Kodeksowo” wynagrodzenie należy się zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia. Kwestię tę można uregulować inaczej w umowie. Czasem zdarza się, że niektóre ustawy nakazują inny (zaliczkowy) sposób rozliczeń.

4. Zgodnie z KC zleceniobiorca powinien udzielać zleceniodawcy potrzebnych wiadomości o przebiegu zlecenia, a po jego wykonaniu lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał. W zależności od rodzaju zlecenia, gdy jest to możliwe, strony zwykle zawierają w umowie zapisy o raportach czy protokołach z wykonanego zlecenia lub też jego poszczególnych etapów.

5. Zleceniobiorcy powinni dobrze się zastanowić nad przyjęciem zlecenia wspólnie – w sytuacji, gdy sami nie są w stanie wykonać całego zlecenia i zleceniodawca chce je powierzyć kilku zleceniobiorcom, ponieważ ich odpowiedzialność za zlecenie będzie solidarna (zleceniodawca w przypadku nie wykonania zlecenia będzie mógł wystąpić z roszczeniami do obu lub któregokolwiek z nich). Podobna zasada odpowiedzialności dotyczy „wspólnych” zleceniodawców.

6. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, dotyczące zakupu produktów koniecznych do wykonania zlecenia oraz używania rzeczy zleceniodawcy, to przedstawiają się one tak:
* jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, zleceniodawca powinien na żądanie zleceniobiorcy udzielić mu odpowiedniej zaliczki,
* zleceniobiorcy nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy zleceniodawcy. Od kwot zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą ze zlecenia, powinien płacić zleceniodawcy odsetki ustawowe,
* zleceniodawca powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poniósł w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić zleceniobiorcę od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym.

7. Wypowiedzenie umowy zlecenia:
* zleceniodawca – może umowę wypowiedzieć w każdym czasie (oczywiście strony określają zwykle termin wypowiedzenia); wypowiadając umowę powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poniósł w celu należytego wykonania zlecenia, jeśli zlecenie jest odpłatne – musi zapłacić część wynagrodzenia odpowiadającą wykonanemu zleceniu, a jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę,
* zleceniobiorca – może umowę wypowiedzieć w każdym czasie, lecz jeśli zlecenie jest odpłatne a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, jest on odpowiedzialny za poniesioną przez to wypowiedzenie przez zlecającego szkodę,
* ważne jest, że żadna ze stron nie może zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

8. Przedawnienie roszczeń z umowy zlecenia
Roszczenia z tej umowy przedawniają się z upływem dwóch lat, w zakresie:
* roszczeń o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom,
* roszczeń z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.
Pozostałe roszczenia przedawniają się z upływem innych terminów ustawowych, w zależności od przedmiotu roszczenia.

Jeśli zawieramy umowę o świadczenie usług, która nie jest uregulowana żadnymi szczególnymi przepisami przez KC, wówczas stosujemy do tej umowy regulacje dotyczące umowy zlecenia.

9. Opodatkowanie umowy zlecenia
Umowy zlecenia są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli z zastosowaniem skali podatkowej.

10. Ozusowanie umowy zlecenia
Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ozusowania umów zleceń. W skrócie wygląda to tak:
* ozusowane są umowy zleceń zawarte z pracodawcą bezpośrednio lub pośrednio,
* została utrzymana zasada dobrowolnego opłacania składak od umów zleceń zawartych z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26 roku życia,
* osoba, która spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniem z kilku tytułów (np. z kilku umów zlecenia) obowiązkowo płaci składki od umowy zawartej najwcześniej, ale jeśli podstawa do opłacenia składek z tej pierwszej umowy jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (np. jest to umowa zlecenia z wynagrodzeniem 500 zł miesięcznie), to osoba ta podlega również ubezpieczeniu z innych tytułów, tak żeby podstawa odpłacania składek wynosiła przynajmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia (ale bierze się pod uwagę całe wynagrodzenie wynikające z umów, nie „przycina” się ich do wynagrodzenia minimalnego),
* przedsiębiorca, który dotychczas płacił składki od umowy zlecenia, której podstawa była niższa niż ta, którą się przyjmuje dla działalności gospodarczej – płaci obowiązkowo składki właściwe dla działalności, chyba, że przysługuje mu prawo do obniżenia tych składek w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności, wówczas opłaca ZUS z obu tytułów lub z przekraczającego/przekraczających wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Szerzej ozusowanie umów zleceń w 2016 roku opisaliśmy tutaj.

 

Podstawa prawna: art. 734-751 kodeksu cywilnego
Artykuł został napisany w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu 1.10.2013 r. i zmodyfikowany na podstawie przepisów obowiązujących 10.3.2016 r.

tagi: wzór umowy zlecenia, wzory umowy zlecenie, jak napisać umowę zlecenia, przykład umowy zlecenia, ozusowanie umów zlecenia, umowa zlecenia, umowy zleceń, ZUS od umów zlecenia ze studentami, przykład umowy zlecenia, darmowy wzór umowy zlecenia